مطالعه تنوع زیستی محصولات باغی، سبزی و صیفی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه فردوسی مشهد

2 دانشگاه زابل

3 استادیار پژوهش، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان شمالی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، بجنورد، ایران

چکیده

به منظور بررسی اثرات نظام ‌های پر نهاده و تک کشتی و استفاده وسیع از ارقام پر محصول بر پایداری نظام‌های کشاورزی، تنوع زیستی محصولات باغی و سبزی و صیفی مورد مطالعه قرار گرفت. برای این ارزیابی، داده‌های مربوط به این محصولات از سطح کشور جمع آوری گردید. نتایج این بررسی نشان داد که محصولات باغی، سبزی و صیفی متنوعی در نواحی مختلف کشور تولید می‌شوند، به طوری که تعداد گونه‌های مورد کشت در مورد این محصولات قابل توجه است. شاخص تنوع شانون، تنوع این محصولات را متناسب با غنای گونه ای آنها نشان نمی دهد، که این موضوع عمدتاً ناشی از عدم توزیع یکنواخت سطوح زیر کشت بین محصولات مختلف و احتمالاً وجود سیستم‌های تک کشتی است. به طور کلی شاخص تنوع گونه ای محصولات باغی ، سبزی وصیفی استان‌های مختلف کشور مطلوب به نظر می‌رسد.