ارزیابی میزان آگاهی دانشجویان رشته‌های کشاورزی در ایران از اصول کشاورزی پایدار

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

به منظور ارزیابی اطلاعات دانشجویان کشور از اصول کشاورزی پایدار، دانشجویان سال آخر مقطع کارشناسی و نیز کارشناسی ارشد پنج رشته تحصیلی (زراعت، باغبانی، گیاهپزشکی، خاکشناسی و آبیاری) در دانشگاههای تهران، تبریز، شیراز، بوعلی سینای همدان، شهید باهنر کرمان، فردوسی مشهد، آزاد اسلامی مشهد و واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی تهران، مورد بررسی قرار گرفتند. ارزیابی از طریق پرسشنامه‌هایی انجام شد که در آن با طرح 12 سئوال، آگاهی دانشجویان از مفاهیم کشاورزی پایدار (8 سئوال) و کاربردهای آن (4 سئوال) سنجش می‌شد. به‌علاوه با طرح 2 سئوال منابع کسب اطلاعات و نیز نظر دانشجویان در مورد اهمیت آموزش کشاورزی پایدار به‌عنوان درس یا دروس رسمی در رشته تحصیلی آنان بررسی شد. نتایج 347 پرسشنامه پس از استخراج مورد تجزیه و تحلیل و مقایسات آماری قرار گرفت. مقایسه فراوانی پاسخ‌های صحیح حاکی از وجود تفاوت معنی دار بین دانشگاههای تحت بررسی بود، علاوه بر این کلیه دانشجویان تحت بررسی از مفاهیم کشاورزی پایدار در مقایسه با کاربردهای آن آگاهی کمتری داشتند. البته در هیچیک از دانشگاههای تحت بررسی فراوانی پاسخ‌های صحیح از 50 درصد تجاوز نکرد. مقایسه بین رشته‌ای نشان داد که دانشجویان رشته‌های زراعت و باغبانی در مقایسه با گیاهپزشکی، خاکشناسی و آبیاری از سطح آگاهی بالاتری برخوردار بودند. مقطع تحصیلی تاثیر معنی داری بر سطح اطلاعات دانشجویان از اصول کشاورزی پایدار داشت، البته تفاوت بین رشته‌های تحصیلی در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد مشابه بود. نتایج این نظر سنجی نشان داد که کتابهای غیر درسی و مطالب پراکنده درسی مهمترین منابع کسب اطلاعات از اصول کشاورزی پایدار می‌باشد. 70 درصد از دانشجویان کارشناسی و 93 درصد از دانشجویان کارشناسی ارشد ضرورت گنجاندن دروس مرتبط با کشاورزی پایدار در رشته تحصیلی خود را زیاد تا خیلی زیاد قلمداد کردند.