دوره و شماره: دوره 2، شماره 2 - شماره پیاپی 4، 1383 (پاییز و زمستان ) 

مقاله پژوهشی

دیده‌بانی فصلی علفهای هرز یک مزرعه چغندرقند در شرایط مشهد

صفحه 121-134

10.22067/gsc.v2i2.1246

آزیتا اشرافی؛ محمد بنایان اول؛ محمدحسن راشد محصل


ارزیابی کارایی مصرف نور و رابطه آن با تولید ماده خشک در سه گونه ارزن

صفحه 196-207

10.22067/gsc.v2i2.1255

بهنام کامکار؛ علیرضا کوچکی؛ مهدی نصیری محلاتی؛ پرویز رضوانی مقدم