دوره و شماره: دوره 2، شماره 2 - شماره پیاپی 4، پاییز 1383 

مقاله پژوهشی

1. دیده‌بانی فصلی علفهای هرز یک مزرعه چغندرقند در شرایط مشهد

صفحه 121-134

10.22067/gsc.v2i2.1246

اشرافی اشرافی؛ بنایان اول بنایان اول؛ راشد محصل راشد محصل


5. مطالعه برخی خصوصیات اکوفیزیولوژیکی مؤثر در افزایش توانایی رقابت ارقام گندم (Triticum aestivum) ایرانی قدیم و جدید با علف‌هرز یولاف ‌وحشی(Avena ludoviciana)

صفحه 160-174

10.22067/gsc.v2i2.1250

زند زند؛ کوچکی کوچکی؛ رحیمیان مشهدی رحیمیان مشهدی؛ دیهیم فرد دیهیم فرد؛ صوفی زاده صوفی زاده؛ نصیری محلاتی نصیری محلاتی


8. ارزیابی کارایی مصرف نور و رابطه آن با تولید ماده خشک در سه گونه ارزن

صفحه 196-207

10.22067/gsc.v2i2.1255

کامکار کامکار؛ کوچکی کوچکی؛ نصیری محلاتی نصیری محلاتی؛ رضوانی مقدم رضوانی مقدم