بررسی اثر عمق کاشت و اندازه ریزوم بر رشد پایین زمینی گیاه هرز شیرین بیان ( Glycyrrhiza glabra L . )

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

به منظور بررسی اثر عمق کاشت و اندازه ریزوم بر رشد قسمت پایین زمینی گیاه شیرین بیان، آزمایشی در گلخانه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی مشهد و در سال 1380 انجام شد. آزمایش به صورت فاکتوریل و با دو عامل عمق کاشت در سه سطح (10 ،20 و 40 سانتیمتر) و اندازه ریزوم در سه سطح (1 ،2 و 3 جوانه ای) در قالب طرح کاملا تصادفی و با دو تکرار انجام شد. وزن خشک ریشه و ریزوم مادری در طی فصل رشد گیاه مورد پایش قرار گرفتند. بیشترین و کمترین وزن خشک ریشه به ترتیب در عمق 20 و 40 سانتیمتر مشاهده شد. تا حدود 100 روز پس از کاشت، وزن خشک ریشه از رشد بسیار کندی برخوردار بود، ولی پس از آن افزایش یافت. ریزوم‌ها با اندازه‌های مختلف، وقتی در عمق 20 سانتیمتر قرار گرفتند، بیشترین وزن خشک ریشه را تولید کردند. ریزوم‌های سه جوانه‌ای، حداکثر و ریزوم‌های تک جوانه ای،کمترین وزن خشک ریشه را تولید کردند. تا حدود 60 روز پس از کاشت، وزن خشک در ریزوم‌های مادری کاهش یافت. بعد از روز هفتاد و پنجم، وزن خشک ریزوم مادری افزایش یافت و کلیه بوته‌ها شروع به پر کردن ریزوم‌های مادری نمودند، به نحوی که ریزوم‌های موجود در عمق 20 سانتیمتری، بالاترین وزن خشک را داشتند. در روز 160ام پس از کاشت، ریزوم‌ها مجددا شروع به تخلیه می‌کنند. ریزوم‌های تک و سه جوانه‌ای به ترتیب کمترین و بالاترین وزن خشک ریزوم مادری را در طی فصل رشد نشان دادند.