بررسی صفات مورفولوژیک و فیزیولوژیک انواع ارزن در رژیم‌های مختلف آبیاری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

به منظور بررسی اثرات دو رژیم آبیاری (دور آبیاری) بر صفات مورفولوژیک و فیزیولوژیک انواع ارزن، آزمایشی مزرعه‌ای در قالب طرح کرتهای خرد شده بر پایه بلوکهای کامل تصادفی با چهار تکرار در سال زراعی 84 - 1383 در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد به اجرا در آمد. فاکتورهای مورد آزمایش شامل فواصل آبیاری ( 7 روز و 14 روز ) در کرتهای اصلی و سه گونه ارزن شامل ارزن معمولی یا ارزن پروسو (Panicum miliaceum)‌، ارزن مرواریدی یا ارزن چماقی (Pennisetum glaucum) و ارزن دم روباهی یا گاورسSetaria italica)) در کرتهای فرعی قرار گرفتند‌. نتایج نشان داد که اثر تنش رطوبتی بر عملکرد دانه‌، وزن خوشه‌، وزن دانه، تعداد پنجه‌، تعداد پنجه بارور‌، شاخص برداشت خوشه، سطح برگ و درصد نیتروژن برگ معنی دار نبود‌، اما نوع ارزن به طور معنی‌داری بر روی این صفات تاثیر گذاشت. اعمال تنش رطوبتی موجب کاهش ارتفاع بوته در بین هر سه نوع ارزن مورد مطالعه شد‌. در این آزمایش‌، ارزن پروسو از کمترین عملکرد دانه‌، ارتفاع‌، وزن خوشه، وزن دانه‌، شاخص برداشت پانیکول و در صد نیتروژن برگ برخوردار بود و در مقابل ارزن مرواریدی بیشترین عملکرد دانه‌، وزن خوشه، سطح برگ و درصد نیتروژن برگ را به خود اختصاص داد که نوید دهنده پتانسیل تولید مطلوب این نوع ارزن در شرایط خشک و نیمه خشک می‌باشد‌.