بررسی رفتارهای جوانه‌زنی و تاریخ کاشت مطلوب گیاه دارویی باریجه (Ferula gummosa)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

به منظور بررسی ویژگیهای جوانه‌زنی، روشهای شکستن خواب و نیز تاریخ کاشت مناسب گیاه دارویی باریجه آزمایشی در سالهای 1382 تا 1383 در دانشگاه فردوسی مشهد صورت گرفت. در این آزمایش اثر دو تیمار شستشو و عدم شستشوی بذور با درجه حرارت‌های 2، 5، 8 و 11 درجة سانتیگراد برروی درصد و سرعت جوانه‌زنی و نیز اثر سه تاریخ کاشت بهاره، پاییزه و زمستانه، بر روی درصد سبز کردن بذور باریچه، مورد بررسی قرار گرفت. نتایج بررسی شکستن خواب در بذور باریجه نشان داد که بیشترین درصد (5/97) و سرعت جوانه‌زنی (5/1 بذر در روز)، در تیمار شستشوی روزانه بذور در دمای هشت درجه سانتیگراد بود. اعمال تیمار شستشوی روزانه بذور موجب افزایش معنی‌دار درصد جوانه‌زنی (72-33 درصد) در تمامی تیمارهای حرارتی گردید. افزایش درجه حرارت از هشت درجه سانتیگراد به بعد باعث کاهش شدید درصد و سرعت جوانه‌زنی در هر دو تیمار شستشو و عدم شستشو شد. نتایج حاصله از این تحقیق نشان داد که بیشترین درصد بوته‌های سبز شده در دو تاریخ کاشت پاییزه و زمستانه بوده و هیچ گونه بذری در تاریخ کاشت بهاره سبز نگردید.