دوره بحرانی کنترل علفهای هرز برنج(Oryza sativa L.) در استان لرستان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

به منظور تعیین بهترین دوره برای کنترل علفهای هرز غالب مزارع برنج (Oryza sativa L.) در منطقه ویسیان استان لرستان، آزمایشی در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی در سال 1383 در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه لرستان اجرا شد. طرح آزمایشی مورد استفاده بلوکهای کامل تصادفی و تیمارهای آن شامل دو گروه حذف و حضور علفهای هرز تا فواصل 14، 28، 42 و56 روز پس از کاشت نشاء به همراه یک تیمار شاهد برای هر گروه بود. طبق نتایج این آزمایش، دوره بحرانی کنترل علفهای هرز برای کاهش قابل قبول عملکرد دانه در حد 5% و 10% به ترتیب بین روزهای 11 تا40 و14 تا30 پس از کاشت نشاء بود. انجام عملیات وجین قبل از روز 8 و بعد از روز 49 تأثیر قابل توجهی در افزایش عملکرد نداشت. طول دوره بحرانی همچنین بر اساس درجه حرارت تجمعی تعیین گردید، بر این مبنا برای کاهش قابل قبول عملکرد در حد 5% این دوره پس از دریافت 198 درجه روز شروع و تا 768 درجه روز ادامه یافت و با افزایش درصد خسارت مجاز طول این دوره کاهش یافت. افزایش تداخل علفهای هرز در مراحل اولیه رشد برنج باعث کاهش مداوم و سریع عملکرد دانه گردید بطوریکه در فاصله روزهای 14 تا 28 پس از کاشت نشاء به ازاء هر روز تاخیر در عملیات وجین به طور متوسط حدود 47 کیلوگرم از عملکرد دانه کاسته شد.