اثر تنش خشکی در مراحل مختلف رشد بر میزان قندهای محلول، درجه لوله شدن و میزان آب نسبی برگ برخی ژنوتیپ های ارزن معمولی (Panicum miliaceum L.)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه کشاورزی دانشگاه آزاد بیرجند

2 دانشگاه فردوسی مشهد

3 گروه زراعت، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی علوم تحقیقات تهران، تهران- ایران.

4 دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

5 دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده

به منظور بررسی اثرات تنش خشکی بر ارزن، آزمایشی به ‌طور همزمان در بیرجند و سربیشه انجام شد. در این آزمایش پنج تیمار آبیاری (آبیاری مطلوب، تنش در مرحله رویشی، تنش در مرحله ظهور خوشه، تنش در مرحله پر شدن دانه و تنش در دو مرحله رویشی و پر شدن دانه) و پنج ژنوتیپ ارزن معمولی (محلی، K-C-M.2، K-C-M.4، K-C-M.6 و K-C-M.9) در یک طرح (کرتهای خرد شده) اسپلیت پلات در قالب بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار مورد مقایسه قرار گرفتند. تنش خشکی میزان پروتئین دانه، درجه لوله شدن برگ و میزان قندهای محلول برگ را افزایش داده و درصد جوانه‌زنی و میزان آب نسبی برگ را کاهش داد. اگرچه میزان پروتئین دانه و درصد جوانه‌زنی بذر ژنوتیپ‌ها تفاوت معنی داری نداشت، ولی درجه لوله شدن برگ و میزان قندهای محلول آن متفاوت بود. نتایج این آزمایش نشان داد که میزان قند، میزان آب نسبی برگ و درجه لوله شدن برگ هر یک به تنهایی نمی تواند به عنوان معیار گزینش ژنوتیپ‌های پر محصول در نظر گرفته شود. بنابراین توصیه می‌شود در گزینش ژنوتیپ‌های پر محصول از معیارهای دیگری نیز استفاده شود.