بررسی اثر تراکم کاشت بر عملکرد، اجزای عملکردو درصد پروتئین چهار رقم سورگوم دانه‌ای

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

به منظور مطالعه اثر تراکم کاشت بر عملکرد‌، اجزای عملکرد و درصد پروتئین ارقام سورگوم دانه‌ای، آزمایشی در سال 1382 در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه آزاد اسلامی بیرجند به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی در سه تکرار انجام گردید‌. فاکتورهای مورد مطالعه شامل چهار رقم سپیده‌، محلی سراوان‌، پیام و کیمیا و سه تراکم 100‌، 180 و 260 هزار بوته در هکتار بودند‌. نتایج تجزیه واریانس نشان داد که ارقام از نظر عملکرد دانه‌، عملکرد پروتئین‌، عملکرد بیولوژیک‌، تعداد دانه در پانیکول، وزن هزار دانه‌، شاخص برداشت و درصد پروتئین تفاوت آماری معنی داری دارند به طوری که بالاترین عملکرد دانه‌، عملکرد پروتئین‌، عملکرد بیولوژیک‌، تعداد دانه در پانیکول و وزن هزار دانه در رقم محلی سراوان و بالاترین شاخص برداشت در رقم سپیده و بیشترین درصد پروتئین در رقم کیمیا مشاهده شد‌. اثر تراکم‌ بر عملکرد دانه‌، عملکرد پروتئین‌، عملکرد بیولوژیک و تعداد دانه در پانیکول معنی دار بود و افزایش آن باعث افزایش عملکرد دانه‌، عملکرد پروتئین‌، عملکرد بیولوژیک و کاهش تعداد دانه در پانیکول گردید ولی روی صفاتی مانند وزن هزار دانه‌، شاخص برداشت و درصد پروتئین اثر معنی داری مشاهده نگردید. همچنین اثر متقابل رقم و تراکم بر تعداد دانه در پانیکول معنی دار بود‌. با توجه به نتایج این آزمایش برای دستیابی به حداکثر عملکرد دانه و پروتئین می‌توان از رقم محلی سراوان با تراکم 260 هزار بوته در هکتار استفاده کرد‌.