تأثیر سطوح مختلف کودهای شیمیایی و آلی بر عملکرد و اجزای عملکرد گیاه دارویی اسفرزه (Plantago ovata Forsk)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

به منظور مطالعه واکنش گیاه اسفرزه به کودهای آلی و شیمیایی یک آزمایش گلخانه‌ای بصورت طرح کاملاً تصادفی با سه تکرار، طراحی و اجرا شد‌. تیمارهای کود آلی شامل کود گاوی (4 و8 تن در هکتار) و کمپوست زباله شهری (4 و 8 تن در هکتار) و کودهای شیمیایی‌، مقادیر توام نیتروژن و فسفر (N30P10‌، N30P20‌، N60P10 و N60P20 کیلوگرم در هکتار) بودند‌. نتایج نشان داد که عملکرد و اجزای عملکرد گیاه اسفرزه در تیمارهای کود آلی نسبت به کود شیمیایی بمراتب بیشتر بود‌. بیشترین ارتفاع بوته‌، طول سنبله‌، وزن دانه در سنبله‌، وزن دانه در بوته‌، وزن کاه و کلش در بوته و عملکرد کاه و کلش و دانه در جعبه در تیمار کمپوست 8 تن در هکتار بدست آمد. بیشترین درصد موسیلاژ دانه در تیمار کود گاوی مشاهده شد.