تأثیر مصرف کود دامی بر عملکرد کمی و کیفی و شاخص‌های شیمیایی اسانس زیره سبز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

کود دامی ضمن تامین عناصر غذایی با افزایش ظرفیت نگهداری رطوبت در خاک باعث افزایش عملکرد گیاهان دارویی می شود. با توجه به اهمیت کیفیت در گیاهان دارویی، به منظور بررسی نقش کوددامی در افزایش عملکرد، کیفیت، میزان اسانس و شاخص های شیمیایی آن در گیاه دارویی زیره سبز، آزمایشی در سال زراعی 83-82 در مزرعه ایستگاه تحقیقات کشاورزی زهک - زابل در چهار تکرار انجام شد. تجزیه شیمیایی اسانس با دستگاه گازکروماتوگرافیGC صورت گرفت. نتایج نشان داد مصرف کوددامی باعث افزایش عملکرد دانه، بیولوژیک، ، تعداد چتر در بوته و تعداد دانه در بوته شد. در حالیکه تأثیری بر تعداد دانه در چتر، ارتفاع گیاه، وزن هزار دانه، عملکرد کاه و شاخص برداشت نداشت. میزان عناصر کلسیم، منیزیم، آهن، فسفر، پتاسیم، منگنز، روی و مس موجود در دانه زیره سبز تحت تأثیر کود دامی قرار نگرفت. ولی غلظت سدیم با مصرف کود کاهش یافت. مصرف کود دامی بر اساس آزمون دانکن در سطح احتمال 5 درصد، باعث افزایش معنی‌دار میزان اسانس و شاخص‌های کومین‌آلدهید، پاراسیمن و میرسن موجود در آن شد؛ اما میزان آلفاپینن، بتاپینن، گاماترپینن و 1و4- پارامنتادین 7- آل با مصرف کود دامی کاهش یافت. بین شاخص‌های شیمیایی اصلی اسانس رابطه‌ای وجود داشت که به صورت مستقیم یا معکوس ‌بودند.