اثر تراکم کاشت بر شاخص‌های رشدی چهار رقم سورگوم دانه‌ای

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه پیام نور

2 گروه اگروتکنولوژی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

3 گروه زراعت دانشگاه بیرجند

4 دانشگاه زابل

5 آزاد اسلامی واحد بیرجند

چکیده

به منظور مطالعة اثر تراکم کاشت بر شاخص‌های رشدی چهار رقم سورگوم دانه ای آزمایشی در سال 1382 در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه آزاد اسلامی بیرجند به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی در سه تکرار انجام گرفت‌. فاکتور‌های مورد مطالعه شامل چهار رقم سپیده ،محلی سراوان، پیام و کیمیا و سه تراکم 100، 180 و 260 هزار بوته در هکتار بودند‌. نتایج نشان داد که رقم محلی سراوان به دلیل داشتن حداکثر مادة خشک کل (TDM) ، شاخص سطح برگ (LAI)، سرعت رشد محصول (CGR)، سرعت رشد نسبی (RGR) و سرعت جذب خالص (NAR) نسبت به دیگر ارقام برتر بود اما بالاترین نسبت سطح برگ (LAR) و سطح ویژه برگ (SLA) به ترتیب از رقم کیمیا و پیام بدست آمد‌. با افزایش تراکم کلیه شاخص های رشدی بجز سرعت رشد نسبی و سرعت جذب خالص افزایش یافت‌. بیشترین سرعت رشد نسبی و سرعت جذب خالص از پایین ترین تراکم حاصل شد‌. بر اساس نتایج حاصل از این آزمایش حداکثر عملکرد دانه از رقم محلی سراوان با تراکم 260 هزار بوته در هکتار بدست آمد‌.

CAPTCHA Image