اثر کود دامی و عمق کاشت بر مراحل فنولوژیکی و عملکرد غده سیب‌زمینی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

به منظور ارزیابی اثر کود دامی و عمق کاشت و اثر متقابل آنها بر طول مراحل فنولوژیکی و عملکرد سیب‌زمینی آزمایشی در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد در سال 1383 انجام شد. کود دامی در چهار سطح (صفر، 20، 40 و 60 تن در هکتار) در کرت‌های اصلی و چهار عمق کاشت (6، 12، 18 و 24 سانتی‌متر) در کرت‌های فرعی در قالب طرح کرت‌های خرد شده با 4 تکرار مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج بدست آمده نشان دادند که طول مراحل فنولوژیکی تحت تأثیر کود دامی و عمق کاشت قرار گرفت. افزایش کود دامی و یا کاهش عمق کاشت موجب تسریع سبز‌شدن و تأخیر در رسیدگی شد. با افزایش کود دامی و یا کاهش عمق کاشت، تعداد غده در بوته افزایش یافت. وزن غده تحت تأثیر کود دامی قرار نگرفت ولی با افزایش عمق کاشت افزایش یافت. عملکرد غده تحت تأثیر کود دامی قرار گرفت. با افزایش کود دامی عملکرد غده افزایش یافت و بیشترین عملکرد غده (01/29 تن در هکتار) از تیمار 60 تن در هکتار کود دامی به دست آمد. همچنین بیشترین عملکرد غده از عمق کاشت 18 سانتی‌متر به دست آمد.