اثر رقابت علف هرز یولاف وحشی (Avena ludoviciana L.) بر عملکرد و اجزاء عملکرد دو رقم گندم (Triticum aestivum L.) با قدرت متفاوت رقابت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

چکیده
به منظور ارزیابی اثرات رقابتی علف هرز یولاف وحشی بر عملکرد و اجزای عملکرد دو رقم رقیب و غیر رقیب گندم زمستانه آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک کامل تصادفی با 4 تکرار در مزرعه تحقیقاتی بخش علف های هرز موسسه تحقیقات آفات و بیماریهای گیاهی کرج در سال زراعی 84-83 اجرا شد. فاکتورهای آزمایش شامل رقم گندم در 2 سطح (رقم رقابت کننده قوی (نیک نژاد) و رقابت کننده ضعیف(روشن))، تراکم گندم در 3 سطح ( تراکم مطلوب برای هر رقم، 25/1 و 50/1 برابر تراکم مطلوب (300، 375 و 450 بوته در متر مربع برای رقم روشن و 400، 500 و 600 بوته در متر مربع برای رقم نیک نژاد)) و تراکم یولاف وحشی در 4 سطح (50،25،0 و 75 بوته در متر مربع) بود. نتایج حاصل از این بررسی نشان داد که بیشترین عملکرد در شرایط عاری از علف هرز در هر دو رقم در تراکم مطلوب به دست آمد. در شرایط تداخل یولاف وحشی، رقم نیک نژاد در تراکم 500 بوته در متر مربع (25/1 برابر تراکم مطلوب) و رقم روشن در تراکم 300 بوته در متر مربع بیشترین عملکرد را تولید کردند. افزایش تراکم گندم سبب افزایش ارتفاع، تعداد سنبله در واحد سطح و تعداد دانه در متر مربع و کاهش تعداد پنجه در هر گیاه شد. با افزایش تراکم یولاف وحشی در هر دو رقم عملکرد دانه، عملکرد بیولوژیک، تعداد پنجه بارور در گیاه و تعداد سنبله در متر مربع به طور خطی و معنی‌داری کاهش یافت.

واژه‌های کلیدی: گندم، یولاف وحشی، رقابت،کاهش عملکرد، تراکم.