بررسی واکنش چند علف هرز باریک‌برگ مزارع گندم در شرایط مزرعه و

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 موسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور

2 مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان خوزستان

3 مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان

4 موسسه گیاهپزشکی کشور

چکیده

به منظور بررسی واکنش به مقدار علف های هرز باریک‌برگ مزارع گندم نسبت به فرمولاسیون های مختلف علف‌کش ‌فنوکساپروپ‌پی‌اتیل، آزمایش مزرعه‌ای در سال 1382 در استان‌های گلستان (گرگان) و خوزستان (اهواز) و آزمایش گلخانه‌ای در سال 1383 در تهران انجام شد. تیمارهای آزمایش شامل علف‌کش فنوکساپروپ‌پی‌اتیل در سه سطح شامل: سه فرمولاسیون فنوکساپروپ‌پی‌اتیل شرکت گل‌سم، شرکت گیاه و شرکت بیسترفلد (آلمان) و مقدار مصرفی این علف کش ها شامل 4/0 ، 8/0، 2/1 و 8/1 لیتر ماده تجارتی در هکتار بود. واکنش به مقدار برای درصد کاهش تراکم و وزن خشک علف‌های هرز به سه فرمولاسیون برازش داده شد. در استان خوزستان علف های هرز یولاف‌وحشی (Avena ludoviciana Dur.)، خونی واش (Phalaris minor Retz.)، و چچم (Lolium perene L. )، در استان گلستان خونی واش و در آزمایش گلخانه ای یولاف وحشی مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج این پژوهش نشان داد که فرمولاسیون علف‌کش فنوکساپروپ‌پی‌اتیل شرکت بیسترفلد از نظر کاهش تراکم علف های هرز باریک برگ تفاوت چندانی با فرمولاسیون شرکت گیاه نداشت ولی کارایی بهتری نسبت به فرمولاسیون شرکت گل سم داشت. سه فرمولاسیون فنوکساپروپ‌پی‌اتیل شرکت گل‌سم، شرکت گیاه و شرکت بیسترفلد از نظر کاهش وزن خشک بجز در آزمایش گلخانه ای تفاوت چندانی با هم نداشتند. در کل مقدار توصیه شده هر سه فرمولاسیون فنوکساپروپ‌پی‌اتیل شرکت گل‌سم، شرکت گیاه و شرکت بیسترفلد به منظور کنترل کلیه علف های هرز باریک‌برگ، مناسب نیست و می‌بایست مقدار مصرفی را افزایش داد و یا از علف‌کش‌های جایگزین مانند کلودینافوپ پروپارژیل استفاده کرد.

واژه‌های کلیدی: واکنش به مقدار، علف‌های‌هرز باریک‌برگ، فنوکساپروپ‌پی‌اتیل، فرمولاسیون.