ارزیابی تحمل به یخ‌زدگی در ارقام گندم (Triticum aestivum L.)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

به منظور بررسی تحمل به یخ‌زدگی ارقام گندم در شرایط کنترل‌شده، نمونه‌هایی از 14 رقم آنزا، بزوستایا، پیشتاز، توس، زاگرس، زرین، شهریار، فلات، قدس، گلنسون، مارون، نوید، نیک‌نژاد وMV-17 که در مزرعه کشت شده بودند پس از گذراندن دوره خوسرمایی در شرایط مزرعه در مرحله 4 تا 6 برگی برداشت و طوقه‌ها پس از قطع ریشه‌ها و برگ‌ها از دو سانتی‌متری هر طوقه، به فریزر ترموگرادیان منتقل شدند. پس از اعمال تیمار یخ‌زدگی در گستره دمایی صفر تا 20- درجه سانتی‌گراد، نمونه‌ها به گلخانه منتقل و در گلدان کشت شدند. بعد از سه هفته درصد بقاء، ارتفاع، سطح برگ، وزن خشک، عدد کلروفیل‌متر، دمای کشنده 50% نمونه‌های گیاهی(LT50 ) و دمای کاهنده 50% وزن خشک گیاه (DMT50) اندازه گیری و ثبت شد. پس از اعمال تیمار یخ‌زدگی ارقام از نظر درصد بقاء تفاوت معنی‌داری نشان دادند (P