بررسی اثر وزن و دوره انبارداری بنه بر نحوه تخصیص مواد فتوسنتزی در

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

به منظور بررسی ارتباط وزن بنه زعفران با نحوه تخصیص مواد در این گیاه، تحقیقی در دو سال زراعی 1383و 1384 در دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد اجراء شد. تیمارهای این تحقیق شامل چهار گروه وزنی بنه (6-3،9-6، 12-9 و 15-12 گرم) و دو تیمار کشت پس از نگهداری بنه‌ها در انبار و کشت بلافاصله پس از برداشت بنه بود. نتایج این تحقیق نشان داد که نگهداری بنه‌ها در انبار بر بیشتر صفات مورد بررسی تأثیر منفی داشت به نحوی که در سال اول تعداد، طول و عرض، سطح و نیز وزن خشک برگهای جوانه اصلی، وزن جوانه اصلی و همچنین وزن برگ جوانه های جانبی و وزن کل بوته تحت تأثیر این تیمار کاهش یافت، اما وزن کل بوته، وزن بنه مادری، تعداد و وزن جوانه های جانبی و نیز سطح برگ جوانه های جانبی تفاوتی نشان نداد. در سال دوم نیز تعداد، طول، سطح و وزن برگ های جوانه اصلی، تعداد بنه دختری، تعداد، سطح و وزن برگ جوانه های جانبی، وزن کل بوته، وزن بنه مادری، وزن جوانه اصلی و وزن جوانه های جانبی کاهش یافت ولی عرض برگ تحت تأثیر قرار نگرفت. تأثیر گروه وزنی بر تمامی صفات به غیر از عرض برگ معنی‌دار بود و با افزایش وزن بنه میانگین صفات روند افزایشی نشان داد. کلیه گروه های وزنی بنه‌هایی که در انبار نگهداری شده بودند در هیچ یک از سالها گل تولید نکردند. درحالیکه بنه هایی که بلافاصله پس از برداشت کشت شده بودند تولید گل کرده و بیشترین تعداد گل در واحد سطح و همچنین عملکرد گل و کلاله در واحد سطح مربوط در دو گروه وزنی 12-9 و 15-12 حاصل شد. بطور کلی به نظر می رسد بنه‌هائی با وزن 15-9 گرم که بلافاصله پس از خروج از خاک کشت شوند برای حصول عملکرد بالاتر مناسب ترند.