ارزیابی سلامت اگرواکوسیستم ها در مشهد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

این تحقیق به منظور ارزیابی سلامت اگرواکوسیستم های مشهد در دوره زمانی بیست سال(1360 لغایت 1380) انجام شد. اندازه گیری های لازم در پنج مقطع زمانی مساوی صورت گرفت. تعداد 55 شاخص به عنوان سنجه های سلامت اگرواکوسیستم تعریف و در سه دسته ملاک های ساختاری، کارکردی، و سازمانی دسته بندی شد. روند تغییرات شاخص های محاسبه شده در طول زمان تحقیق در مورد هر شاخص ارزیابی و بررسی شد. آنالیز حساسیت نشان داد که از بین ملاک های ارزیابی سلامت، ملاک های کاربردی بیشترین همبستگی را با سلامت اگرواکوسیستم نشان دادند. برخی از مهمترین شاخص های مطرح در این گروه عبارت بودند از: شاخص کاربرد سموم کشاورزی، شاخص استفاده از کودهای شیمیایی، شاخص تخریب شیمیایی اراضی کشاورزی، شاخص راندمان مصرف آب، شاخص فرسایش آبی و بادی، شاخص قیمت ادوات و ماشین آلات کشاورزی، شاخص وضعیت تحصیلات کشاورزی. با استفاده از معادلات برازش داده شده، پیش بینی روند کلی سلامت اگرواکوسیستم ها برای سالهای آینده نیز امکان پذیر می باشد.