ارزیابی خصوصیات جوانه‌زنی بذر دو توده زراعی و طبیعی آویشن خراسانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه تهران

2 دانشگاه فردوسی مشهد

3 گروه اگروتکنولوژی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

به منظور ارزیابی خصوصیات جوانه‌زنی و تعیین درجه حرارتهای کاردینال جوانه‌زنی آویشن خراسانی، آزمایشی با دو توده بذری زراعی و طبیعی در دماهای ثابت 2، 5، 10، 15، 20، 25، 30، 35، 40 و45 درجه سانتیگراد در قالب طرح کاملا تصادفی با چهار تکرار انجام شد. دو توده بذری به منظور بررسی تفاوت ویژگیهای جوانه‌زنی بر اساس سه مدل رگرسیونی: 5-پارمتری بتا، خطوط متقاطع و چند جمله‌ای درجه دوم مورد آزمون قرار گرفتند. اثر دما بر درصد و سرعت جوانه‌زنی در هر دو توده بذری معنی‌دار بود. در هر دو توده بذری، بالاترین درصد جوانه‌زنی در دامنه حرارتی C°30-10 در حالیکه بالاترین سرعت جوانه‌زنی در درجه حرارت C°30 مشاهده شد. اگرچه میانگین درصد وسرعت جوانه‌زنی برای توده بذری زراعی بیشتر از توده بذری طبیعی بود اما نوسانات درصد و سرعت جوانه‌زنی در واکنش به درجه حرارت در توده طبیعی بیشتر نمایان بود. بهترین مدل برازش داده شده در دماهای ذکر شده، مدل 5-پارامتری بتا و خطوط متقاطع برای هر دو توده بذری بود با وجود این، مدل 5-پارامتری بتا مناسبترین برازش را خصوصا برای توده طبیعی نشان داد. بر اساس رگرسیون بین سرعت جوانه‌زنی و درجه حرارت در هر دو توده بذری، درجه حرارتهای کاردینال جوانه‌زنی (پایه، مطلوب و حداکثر) به ترتیب (84/3- 2/1)، (1/29-8/25) و (48-45) درجه سانتیگراد برای توده زراعی و (3/3-0/1)، (29-9/24) و (46-45) درجه سانتیگراد برای توده طبیعی بدست آمد.

CAPTCHA Image