ارزیابی اثر کودهای بیولوژیکی بر ویژگیهای رشد، عملکرد و خصوصیات کیفی گیاه دارویی زوفا (Hyssopus officinalis)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

به‌منظور مطالعه اثر کودهای بیولوژیکی بر ویژگیهای رشد، عملکرد و خصوصیات کیفی گیاه دارویی زوفا (Hyssopus officinalis) آزمایشی در دو سال زراعی 85-1384 و 86-1385 در قالب طرح بلوک‏های کامل تصادفی با 3 تکرار درمزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد اجرا شد. تیمارهای آزمایشی شامل انواع کود بیولوژیک رایج، از جمله کودهای حاوی باکتری‏های تثبیت‏کننده نیتروژن مانند نیتروکسین (حاوی غلظت‏های مختلف از باکتری‏های Azospirillum/ Azotobacter)، سوپرنیترو پلاس (حاوی باکتریهای Azospirillum، کنترل کننده عوامل بیماری‏زای خاکزی Bacillus subtilis و باکتری محرک رشد Pseudomonas fluorescens))، مایه تلقیح حاوی باکتری حل‏کننده فسفات‏های نامحلول (Pseudomonas fluorescens) و قارچ میکوریزا (Glomus intraradices) به تنهایی و یا ترکیبی از نیتروکسین، intraradices G. و fluorescens P. و همچنین intraradices G. و fluorescens P. و تیمار شاهد که تنها در بستر کشت از کود دامی استفاده شده بود، در نظر گرفته شدند. نتایج حاکی از آن بود که در طی دو سال آزمایش کاربرد کودهای بیولوژیک منجر به افزایش ارتفاع و قطر بوته، وزن تر و خشک بوته و عملکرد اسانس نسبت به شاهد گردیدند و در این میان کود سوپرنیترو پلاس و پس از آن تیمارهای تلفیقی از میکروارگانیزمها (مایکوریزا و سودوموناس فلورسنت) بیشترین تاثیر را در افزایش صفات مورد مطالعه داشتند. همچنین در سال دوم، ویژگیهای مورفولوژیک و وزن تر و خشک اندامهای هوایی در مقایسه با سال اول مقادیر بیشتری دارا بودند. در سال دوم و درمقایسه دو چین نیز مشخص شدکه کودهای بیولوژیک سبب افزایش ویژگیهای رشدی، وزن تر و خشک، میزان و عملکرد اسانس نسبت به شاهد گردیدند و این صفات در چین اول میزان بیشتری نسبت به چین دوم داشتند. در مجموع نتایج این مطالعه نشان داد که کاربرد کودهای بیولوژیک نقش مفید و موثری در بهبود ویژگیهای رشد، عملکرد اندامهای هوایی و خصوصیات کیفی گیاه دارویی زوفا دارد.