دوره و شماره: دوره 6، شماره 1 - شماره پیاپی 11، 1387 (بهار و تابستان ) 

مقاله پژوهشی

1. ارزیابی مقاومت به شوری و خشکی جدایه‌‌های بومی Sinorhizobium meliloti استان کرمان

صفحه 1-10

10.22067/gsc.v6i1.1170

ابوالحسنی زراعتکار ابوالحسنی زراعتکار؛ امیر لکزیان؛ حق نیا حق نیا؛ آستارائی آستارائی؛ سرچشمه پور سرچشمه پور


2. ارزیابی مدل شبیه‌سازی CERES-Wheat در شرایط اقلیمی اهواز

صفحه 11-22

10.22067/gsc.v6i1.1171

اندرزیان اندرزیان؛ بخشنده بخشنده؛ بنایان اول بنایان اول؛ امام امام


3. تجزیه پایداری عملکرد ژنوتیپ های جو لخت(Hordeum vulgar L.) در مناطق معتدل

صفحه 23-30

10.22067/gsc.v6i1.1172

بهرامی بهرامی؛ بی همتا بی همتا؛ سالاری سالاری؛ سلوکی سلوکی؛ یوسفی یوسفی؛ وهابی وهابی


4. اثر مقدار و زمان کاربرد نیتروژن و علفکش 2,4-D+MCPAبر توزیع مکانی بانک بذر علف هرز سلمه تره در مزرعه ذرت

صفحه 31-40

10.22067/gsc.v6i1.1173

پورطوسی پورطوسی؛ راشد محصل راشد محصل؛ پارسا پارسا؛ نصیری محلاتی نصیری محلاتی؛ محمدوند محمدوند


6. مقایسه چند راهکار مدیریتی برای کنترل علف‌‌های‌هرز باغات پرتقال شمال ایران

صفحه 49-58

10.22067/gsc.v6i1.1175

تکاسی تکاسی؛ راشد محصل راشد محصل؛ رضوانی مقدم رضوانی مقدم؛ نصیری محلاتی نصیری محلاتی؛ آقاجانزاده آقاجانزاده؛ کازرونی منفرد کازرونی منفرد


9. اثر نوسانات درازمدت درجه حرارت و بارندگی بر عملکرد زعفران (Crocus sativus L.)

صفحه 79-88

10.22067/gsc.v6i1.1178

حسینی حسینی؛ ملافیلابی ملافیلابی؛ نصیری محلاتی نصیری محلاتی


18. بررسی اثرات دگرآسیبی کاه جو برجوانه زنی و رشد گیاهچه ذرت، چغندرقند و آفتابگردان

صفحه 173-182

10.22067/gsc.v6i1.1189

ناصری پور یزدی ناصری پور یزدی؛ کوچکی کوچکی؛ نصیری محلاتی نصیری محلاتی؛ قربانی قربانی


20. اثر تنش خشکی برعملکرد وکارآیی مصرف نور درارقام کلزا (Brassica napus L.)

صفحه 193-204

10.22067/gsc.v6i1.1191

وفابخش وفابخش؛ نصیری محلاتی نصیری محلاتی؛ کوچکی کوچکی