دوره و شماره: دوره 6، شماره 1 - شماره پیاپی 11، 1387 (بهار و تابستان ) 

مقاله پژوهشی

ارزیابی مقاومت به شوری و خشکی جدایه‌‌های بومی Sinorhizobium meliloti استان کرمان

صفحه 1-10

10.22067/gsc.v6i1.1170

محبوبه ابوالحسنی زراعتکار؛ امیر لکزیان؛ غلامحسین حق نیا؛ علیرضا آستارایی؛ مهدی سرچشمه پور


ارزیابی مدل شبیه‌سازی CERES-Wheat در شرایط اقلیمی اهواز

صفحه 11-22

10.22067/gsc.v6i1.1171

بهرام اندرزیان؛ عبدالمهدی بخشنده؛ محمد بنایان اول؛ یحیی امام


تجزیه پایداری عملکرد ژنوتیپ های جو لخت(Hordeum vulgar L.) در مناطق معتدل

صفحه 23-30

10.22067/gsc.v6i1.1172

شهرام بهرامی؛ محمدرضا بی همتا؛ محمد سالاری؛ محمود سلوکی؛ احمد یوسفی؛ عباسعلی وهابی


مقایسه چند راهکار مدیریتی برای کنترل علف‌‌های‌هرز باغات پرتقال شمال ایران

صفحه 49-58

10.22067/gsc.v6i1.1175

سمیه تکاسی؛ محمدحسن راشد محصل؛ پرویز رضوانی مقدم؛ مهدی نصیری محلاتی؛ سیروس آقاجانزاده؛ ابراهیم کازرونی منفرد


بررسی اثرات دگرآسیبی کاه جو برجوانه زنی و رشد گیاهچه ذرت، چغندرقند و آفتابگردان

صفحه 173-182

10.22067/gsc.v6i1.1189

محمدتقی ناصری پور یزدی؛ علیرضا کوچکی؛ مهدی نصیری محلاتی؛ رضا قربانی