بررسی اثرات رقابتی سورگوم دانه ای (Sorghum bicolor L. Moench) بر تولید بذر و زیست‌تودة تاج خروس (Amaranthus retroflexus)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

به‌منظور بررسی اثرات رقابتی تاج خروس و سورگوم دانه‌ای در سطوح مختلف تراکم گیاهی، آزمایشی در سال 1384 در مزرعه تحقیقاتی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی مشهد به اجرا در آمد. آزمایش بر اساس سریهای افزایشی(مدل واکنش) بصورت فاکتوریل در قالب بلوکهای کامل تصادفی با سه تکرار اجرا شد. آزمایش دارای دوعامل شامل تراکم تاج خروس در چهار سطح(0 ،2 ، 8 و 16 بوته در متر مربع) و تراکم سورگوم در سه سطح ( 10 ، 15 و 30 بوته در متر مربع) بود. بررسی ها نشان داد که تراکم سورگوم و تاج خروس بر بیوماس و تولید بذر تاج خروس اثر معنی دار( (01/0> p ) داشت. بیشترین میزان بیوماس تاج خروس در واحد سطح ودر تک بوته تاج خروس درتراکم پایین سورگوم مشاهده شد و با افزایش تراکم سورگوم روند کاهشی داشت.حداکثر تولید بذر در واحد سطح و در تک بوته تاج خروس نیز در تراکم پایین سورگوم که تاج خروس دارای حداکثر بیوماس بود مشاهده شد.یک رابطه آلومتری ساده نشان داد که حداقل بیوماس لازم برای تولید بذر در تاج خروس 88/3 گرم در بوته می‌باشد.