اثر تاریخ کاشت و تیمارهای مختلف کودی بر عملکرد، اجزاء عملکرد و درصد روغن دانه گیاه کرچک

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه اگروتکنولوژی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد

2 دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

به منظور بررسی اثر تاریخ کاشت وکودهای آلی و شیمیایی بر عملکرد، اجزاء عملکرد دانه و درصد روغن دانه گیاه کرچک مطالعه‌ای در سال زراعی 83- 82 با استفاده از آزمایش فاکتوریل بر پایه طرح بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد انجام شد. تیمارهای این آزمایش عبارت بودند از ترکیبی از چهار سطح تاریخ کاشت (شامل 18 فروردین، 2 اردیبهشت، 17 اردیبهشت و 1 خرداد) وچهار سطح کودهای آلی و شیمیایی (شامل کود گاوی، کود کمپوست هر یک به مقدار 30 تن در هکتار و کود شیمیائی(100 کیلوگرم در هکتار ازت و 250 کیلوگرم در هکتار فسفر) و تیمار بدون کود(شاهد))بود. نتایج این بررسی نشان داد که با تاخیر در کاشت عملکرد دانه؛ درصد روغن دانه و عملکرد روغن کاهش یافت ولی از نظر آماری اختلاف معنی‌داری بین تاریخهای دوم اردیبهشت, هفدهم اردیبهشت و اول خرداد مشاهده نشد. شاخص برداشت و وزن صد دانه تحت تاثیر هیچیک از تیمارها اعم از تاریخ کاشت و تیمارهای کودی قرار نگرفت. بیشترین تعداد شاخه های جانبی، تعداد گل آذین‌های بارور، تعداد کپسول بارور در بوته، تعداد دانه در بوته، وزن دانه در بوته، وزن کاه و کلش در تاریخ کاشت 17 اردیبهشت و تیمار کود شیمیائی حاصل شد.نتایج این بررسی نشان داد که بیشترین درصد روغن، عملکرد دانه و عملکرد روغن در تیمارهای کود کمپوست و کود شیمیائی و در تاریخ کاشت 18 فروردین بدست آمد.

واژه های کلیدی: کرچک، تاریخ کاشت، کود، عملکرد دانه و درصد روغن.

CAPTCHA Image