دوره و شماره: دوره 6، شماره 2 - شماره پیاپی 12، 1387 (پاییز و زمستان ) 
اثر آللوپاتیک بقایای اندامهای هوایی و کورم زعفران بر رشد گندم، چاودار، ماش و لوبیا

صفحه 227-234

10.22067/gsc.v6i2.2429

شهاب اقبالی شاه آباد؛ محمدحسن راشد محصل؛ مهدی نصیری محلاتی؛ ابراهیم کازرونی منفرد


تعیین دماهای کاردینال جوانه‌زنی بذرهای خرفه ، سلمه و علف خرچنگ

صفحه 255-262

10.22067/gsc.v6i2.2432

نرگس پورطوسی؛ محمدحسن راشد محصل؛ ابراهیم اﯾﺰدی درﺑﻨﺪی


ارزیابی تحمل به سرمای ارقام گندم در شرایط مزرعه

صفحه 343-352

10.22067/gsc.v6i2.2441

هما عزیزی؛ احمد نظامی؛ حمیدرضا خزاعی؛ مهدی نصیری محلاتی


ارزیابی گلخانه‌ای برای پی جویی مقاومت علف هرز فالاریس به علف‌کشهای آریلوکسی فنوکسی پروپیونات

صفحه 353-362

10.22067/gsc.v6i2.2442

جاوید قرخلو؛ محمدحسن راشد محصل؛ مهدی نصیری محلاتی؛ اسکندر زند؛ علی قنبری؛ رافائل دپرادو


عمل ژن برای مقاومت به ویروس موزائیک معمولی لوبیا(BCMV) در لوبیا (Phaseolus vulgaris L.)

صفحه 363-370

10.22067/gsc.v6i2.2443

محمد مجتبی کامل منش؛ حمیدرضا دری؛ ساسان قاسمی؛ محمدرضا بی همتا؛ فرخ درویش


بررسی اثر برگ‌زدایی بر عملکرد کمی و کیفی چغندرقند در مشهد

صفحه 371-382

10.22067/gsc.v6i2.2444

علی کمندی؛ احمد نظامی؛ علیرضا کوچکی؛ مهدی نصیری محلاتی


مقایسه الگوهای مختلف مدیریت تلفیقی بر تراکم علف‌های‌هرز و عملکرد چغندرقند (L. Beta vulgaris)

صفحه 383-394

10.22067/gsc.v6i2.2445

علیرضا کوچکی؛ مهدی نصیری محلاتی؛ آسیه سیاهمرگویی؛ جاوید قرخلو؛ مهدی راستگو؛ علیرضا قائمی


بررسی نیازهای اگرواکولوژیک گیاه کلپوره (Teucrium polium L.)

صفحه 395-404

10.22067/gsc.v6i2.2446

علیرضا کوچکی؛ مهدی نصیری محلاتی؛ الهام عزیزی؛ حمیدرضا خزاعی


بررسی اثرات شدت و زمان برگزدایی بر عملکرد و اجزاء عملکرد ذرت

صفحه 433-442

10.22067/gsc.v6i2.2449

پریسا محمودی؛ علیرضا کوچکی؛ احمد نظامی؛ مهدی نصیری محلاتی