دوره و شماره: دوره 6، شماره 2 - شماره پیاپی 12، 1387 (پاییز و زمستان ) 
2. اثر آللوپاتیک بقایای اندامهای هوایی و کورم زعفران بر رشد گندم، چاودار، ماش و لوبیا

صفحه 227-234

10.22067/gsc.v6i2.2429

اقبالی اقبالی؛ راشد محصل راشد محصل؛ نصیری محلاتی نصیری محلاتی؛ کازرونی منفرد کازرونی منفرد


3. بررسی تنوع ژنتیکی ذخائر توارثی برنج ایران بر اساس صفات مورفولوژیک‌‌‌

صفحه 235-244

10.22067/gsc.v6i2.2430

باقری باقری؛ بابائیان جلودار بابائیان جلودار؛ حسن نتاج حسن نتاج


5. تعیین دماهای کاردینال جوانه‌زنی بذرهای خرفه ، سلمه و علف خرچنگ

صفحه 255-262

10.22067/gsc.v6i2.2432

پورطوسی پورطوسی؛ راشد محصل راشد محصل؛ ایزدی دربندی ایزدی دربندی


7. تاثیر فعالیت‌های کشاورزی بر تنوع و فراوانی قارچ‌های مایکوریزا در مزارع گندم استان خراسان

صفحه 271-284

10.22067/gsc.v6i2.2434

کوچکی کوچکی؛ رضوانی مقدم رضوانی مقدم؛ لکزیان لکزیان؛ نصیری محلاتی نصیری محلاتی


8. اثر کاربرد کودهای بیولوژیک بر شاخص‌های رشدی سیاهدانه (Nigella sativa L.)

صفحه 285-294

10.22067/gsc.v6i2.2435

خرم دل خرم دل؛ کوچکی کوچکی؛ نصیری محلاتی نصیری محلاتی؛ قربانی قربانی


10. اثر تاریخ کاشت و تیمارهای مختلف کودی بر عملکرد، اجزاء عملکرد و درصد روغن دانه گیاه کرچک

صفحه 303-314

10.22067/gsc.v6i2.2437

رضوانی مقدم رضوانی مقدم؛ برومند رضا زاده برومند رضا زاده؛ محمد آبادی محمد آبادی؛ شریف شریف


14. ارزیابی تحمل به سرمای ارقام گندم در شرایط مزرعه

صفحه 343-352

10.22067/gsc.v6i2.2441

عزیزی عزیزی؛ نظامی نظامی؛ خزاعی خزاعی؛ نصیری محلاتی نصیری محلاتی


15. ارزیابی گلخانه‌ای برای پی جویی مقاومت علف هرز فالاریس به علف‌کشهای آریلوکسی فنوکسی پروپیونات

صفحه 353-362

10.22067/gsc.v6i2.2442

قرخلو قرخلو؛ راشد محصل راشد محصل؛ نصیری محلاتی نصیری محلاتی؛ زند زند؛ قنبری قنبری؛ دپرادو دپرادو


16. عمل ژن برای مقاومت به ویروس موزائیک معمولی لوبیا(BCMV) در لوبیا (Phaseolus vulgaris L.)

صفحه 363-370

10.22067/gsc.v6i2.2443

کامل منش کامل منش؛ دری دری؛ قاسمی قاسمی؛ بی همتا بی همتا؛ درویش درویش


17. بررسی اثر برگ‌زدایی بر عملکرد کمی و کیفی چغندرقند در مشهد

صفحه 371-382

10.22067/gsc.v6i2.2444

کمندی کمندی؛ نظامی نظامی؛ کوچکی کوچکی؛ نصیری محلاتی نصیری محلاتی


18. مقایسه الگوهای مختلف مدیریت تلفیقی بر تراکم علف‌های‌هرز و عملکرد چغندرقند (L. Beta vulgaris)

صفحه 383-394

10.22067/gsc.v6i2.2445

کوچکی کوچکی؛ نصیری محلاتی نصیری محلاتی؛ سیاهمرگویی سیاهمرگویی؛ قرخلو قرخلو؛ راستگو راستگو؛ قائمی قائمی


19. بررسی نیازهای اگرواکولوژیک گیاه کلپوره (Teucrium polium L.)

صفحه 395-404

10.22067/gsc.v6i2.2446

کوچکی کوچکی؛ نصیری محلاتی نصیری محلاتی؛ عزیزی عزیزی؛ خزاعی خزاعی


22. بررسی اثرات شدت و زمان برگزدایی بر عملکرد و اجزاء عملکرد ذرت

صفحه 433-442

10.22067/gsc.v6i2.2449

محمودی محمودی؛ کوچکی کوچکی؛ نظامی نظامی؛ نصیری محلاتی نصیری محلاتی


26. ارزیابی تنوع گونه‌ای، کارکردی و ساختار جوامع علف‌های هرز مزارع گندم در استانهای خراسان شمالی، جنوبی و رضوی

صفحه 471-485

10.22067/gsc.v6i2.2453

نوروز زاده نوروز زاده؛ راشد محصل راشد محصل؛ نصیری محلاتی نصیری محلاتی؛ کوچکی کوچکی؛ عباس پور عباس پور