ارزیابی تنوع ژنتیکی در ارقام بادام زمینی (Arachis hypogaea L.) با استفاده از تجزیه تشخیص کانونیکی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده علوم کشاورزی، دانشگاه گیلان

چکیده

این مطالعه برای ارزیابی و تشخیص منابع تنوع ژنتیکی و فنوتیپی در ارقام بادام زمینی طرح ریزی شد. پانزده صفت مورفولوژیک و زراعی در 39 رقم بادام زمینی اندازه گیری شد. این صفات شامل عملکرد روغن، وزن یکصد دانه، وزن یکصد غلاف، طول و عرض دانه، طول و عرض غلاف، تعداد دانه در غلاف، نسبت وزن دانه به وزن غلاف، نسبت حجم دانه به حجم غلاف، درصد روغن، تعداد غلاف در بوته، طول و عرض برگچه و نسبت طول به عرض برگچه بود. مجموعه اعداد حاصل به وسیله تجزیه تشخیص کانونیکی (CDA) در ترکیب با روش کلاستر بندی تجزیه شدند. در این مطالعه، دو متغیر کانونیکی معنی دار بودند و متغیر کانونیکی که شامل وزن یکصد دانه، عملکرد روغن، وزن یکصد غلاف، نسبت حجم دانه به حجم غلاف و تعداد غلاف در بوته بود، بیشترین نقش را در تفکیک ارقام داشت. متغیر های کانونیکی برای گروه بندی ارقام به 3 زیر گروه مورد استفاده قرار گرفتند. تجزیه تشخیص کانونیکی در شناسایی تنوع ژنتیکی و صفاتی که بهترین توصیف را از تنوع بین ارقام داشتند، مفید واقع شد. تجزیه کلاستر نیز ارقام را به گروه های مشابه تفکیک نمود.

واژه‌های کلیدی: بادام زمینی، تنوع ژنتیکی و تجزیه تشخیص کانونیکی.

CAPTCHA Image