ارزیابی گلخانه‌ای برای پی جویی مقاومت علف هرز فالاریس به علف‌کشهای آریلوکسی فنوکسی پروپیونات

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه فردوسی مشهد

2 گروه اگروتکنولوژی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

3 موسسه گیاهپزشکی کشور

4 دانشگاه کوردوبا، اسپانیا

چکیده

به منظور بررسی و پی‌جویی مقاومت به علف‌کشهای بازدارنده ACCase در توده‌های علف هرز فالاریس مشکوک جمع‌آوری شده از مزارع گندم دو استان فارس و گلستان، آزمایش دز-پاسخ در گلخانه تحقیقاتی دانشکده دانشگاه فردوسی مشهد انجام شد. نتایج نشان داد که توده‌های AR، SR3، MR4، FR2، FR4 و FR8 از استان فارس و GR2-1 از استان گلستان با درجات مختلفی به علف‌کش دایکلوفوپ-متیل مقاوم شده‌اند. وجود سطوح مختلف مقاومتی، احتمالا بدلیل وجود مکانیسم‌های متفاوت مقاومت به این علف‌کش در توده‌های یادشده می‌باشد. توده‌های AR، SR3 و MR4 به علف‌کشهای بکار برده شده دارای مقاومت عرضی بوده و بین 11-5 برابر به علف‌کش دایکلوفوپ-متیل و 8-7 برابر به کلودینوفوپ-پروپارژیل مقاوم شده‌اند. در این بین توده SR3 بالاترین درجه مقاومت را به هر دو علف‌کش نشان داد.

واژه‌های کلیدی: فالاریس، علف‌کش، مقاومت و بازدارنده‌های ACCase.

CAPTCHA Image