بررسی اثر برگ‌زدایی بر عملکرد کمی و کیفی چغندرقند در مشهد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه فردوسی مشهد

2 گروه اگروتکنولوژی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

به منظور ارزیابی شبیه سازی اثر کاهش سطح برگ، بر عملکرد کمی و کیفی چغندرقند آزمایشی درسال زراعی 84-1383 در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد انجام گرفت. دراین آزمایش چهار سطح شدت برگ‌زدایی، صفر، 30 ، 60 و 100 درصد، و شش زمان برگ‌زدایی26 اردیبهشت، 10 خرداد، 28 خرداد، 18 تیر، 9 مرداد و 29 مرداد به صورت آزمایش کرت‌های خرد شده با اختصاص زمان برگ‌زدایی به کرت‌های اصلی و شدت برگ‌زدایی به کرت‌های فرعی، درقالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی در 3 تکرار مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج آزمایش نشان داد که عملکرد ریشه، وزن خشک ریشه، وزن خشک اندام‌های هوایی و عملکرد قند ناخالص تحت تاثیر زمان برگ‌زدایی قرار گرفت، در حالیکه زمان برگ‌زدایی تاثیری بر درصد قند ناخالص، درصد قند خالص، درصد قند ملاس و عملکرد قند خالص نداشت. برگ‌زدایی درمراحل میانی دوره رشد تاثیر بیشتری بر صفات مورد اندازه گیری داشت و اثرات برگ‌زدایی زود هنگام ویا دیرهنگام بسیار کمتر بود. تیمارهای 30 ، 60 و 100 درصد برگ‌زدایی سبب کاهش معنی‌دار عملکرد ریشه، وزن خشک ریشه، وزن خشک اندام‌های هوایی، درصد قند ناخالص، درصد قند خالص، عملکرد قند ناخالص و عملکرد قند خالص درمقایسه با تیمارشاهد (عدم برگ‌زدایی) شد ولی درصد قند ملاس در اثر تیمارهای فوق افزایش یافت. درصد قند ناخالص و درصد قند خالص نیز تحت تاثیر اثر متقابل زمان و شدت برگ‌زدایی قرار گرفت.

واژه‌های کلیدی: زمان برگ‌زدایی، شدت برگ‌زدایی، عملکرد چغندر قند، کیفیت چغندر قند.

CAPTCHA Image