پیش بینی اثرات رقابتی تاج خروس (Amaranthus retroflexus) بر عملکرد سورگوم دانه ای (Sorghum bicolor L.Moench) با استفاده از سطح برگ نسبی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تربت جام

2 مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی

چکیده

بمنظور پیش بینی اثرات رقابتی تاج خروس بر عملکرد سورگوم دانه‌ای با استفاده از سطح برگ نسبی تاج خروس آزمایشی در سال زراعی 1384 در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی بصورت مدل واکنش در مزرعه تحقیقاتی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی مشهد انجام شد.تیمارهای آزمایش شامل تراکمهای 0 ، 2 ، 8 و 16 بوته در متر مربع تاج خروس و تراکمهای 10 ، 15 و 30 بوته در متر مربع سورگوم بودند. برای تحلیل و پیشگویی نتایج حاصل از رقابت و ضریب خسارت، از مدل سه پارامتره کراف و همکاران استفاده شد. نتایج بدست آمده حاکی از حساسیت شدید سورگوم به رقابت تاج خروس بود به طوریکه عملکرد دانه سورگوم درتراکمهای 10 ،15 و 30 بوته در متر مربع سورگوم به ترتیب 11/0، 38/0و 22/0 کیلوگرم در متر مربع و همچنین عملکرد بیولوژیک سورگوم بترتیب 6/0، 27/1و 1 کیلوگرم در متر مربع کاهش نشان داد. برآورد مدل از ضریب خسارت نسبی (q) ضمن دلالت بر برتری رقابتی تاج خروس حاکی از گسترش سریع سطح برگ تاج خروس نسبت به سورگوم بود. این نتایج نشان داد استفاده از مدل یاد شده ضمن تعیین ضریب خسارت نسبی می‌تواند روش خوبی برای توصیف داده‌های بدست آمده از رقابت سورگوم و تاج خروس با استفاده از سطح برگ نسبی علف هرز باشد.

واژه های کلیدی: سطح برگ نسبی، ضریب خسارت نسبی، سورگوم دانه‌ای، تاج خروس.

CAPTCHA Image