مطالعه اثرات عوامل اقلیمی بر روی عملکرد دانه گندم دیم رقم سرداری در منطقه مراغه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

چکیده
به منظور مطالعه اثرات عوامل اقلیمی بر روی عملکرد دانه گندم دیم در منطقه مراغه، آمار هواشناسی ایستگاه‌ تحقیقات کشاورزی دیم (مراغه) به عنوان اصلی‌ترین ایستگاه تحقیقات کشاورزی دیم برای مناطق سردسیری و نیمه سردسیری کشور و متوسط عملکرد دانه گندم دیم رقم سرداری در این منطقه به مدت 10 سال زراعی (84 - 1374) جمع‌آوری شد. داده‌های جمع‌آوری شده در این بررسی با استفاده از ضرایب همبستگی، رگرسیون ساده، رگرسیون گام به گام و تجزیه علیت مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج این بررسی نشان داد که از طریق ضرایب همبستگی کل، بین متوسط رطوبت نسبی هوا و مجموع بارندگی سال زراعی با عملکرد دانه رابطه مثبت و معنی‌دار به ترتیب در سطوح 5 و 1 درصد و بین تعداد ساعات آفتابی و تبخیر از تشتک کلاس A رابطه منفی و معنی‌دار در سطح احتمال 5 درصد وجود داشت. در رگرسیون ساده از کل عوامل مورد مطالعه تنها بین دو عامل متوسط رطوبت نسبی هوا و مجموع بارندگی سال زراعی با عملکرد دانه رابطه معنی‌دار از لحاظ آماری در سطح احتمال 1 درصد وجود داشت. با استفاده از رگرسیون گام به گام تنها عامل میزان بارندگی سالیانه از عوامل تأثیرگذار معنی‌دار از لحاظ آماری بر عملکرد دانه گندم دیم بود (01/0p