بررسی اثر نوع و مدت آفتابدهی بر درصد جوانه زنی چهار گونه علف هرز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

چکیده
به منظور بررسی اثر آفتابدهی بر کنترل علف هرز در منطقه درگز آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب بلوک کامل تصادفی با 4 تکرار در تابستان 1387 در یک مزرعه آیش انجام شد. فاکتورها شامل، مدت آفتابدهی که دارای 4 سطح 0، 2، 4 و 6 هفته آفتابدهی و رطوبت خاک در دو سطح خشک و مرطوب بودند. قبل از اجرای آزمایش و همچنین بلافاصله بعد از اعمال تیمار از بانک بذر خاک در دو عمق 0-10 و 10-20 سانتیمتر خاک نمونه گیری انجام شد و درصد جوانه زنی گونه‌های موجود تعیین گردید. نتایج نشان داد که درصد جوانه زنی در عمق 10 سانتی متر خاک تحت تأثیر رطوبت و آفتابدهی و اثر متقابل آنها قرار گرفت اما در عمق 20 سانتیمتر فقط مدت آفتابدهی بر درصد جوانه زنی بذور مؤثر بود. درصد جوانه زنی در خاک مرطوب کمتر از خاک خشک بود. درصد جوانه زنی بذور با افزایش مدت آفتابدهی کاهش یافت به طوری که در 6 هفته بیشترین کاهش درصد جوانه زنی مشاهده شد. کاهش درصد جوانه زنی در آفتابدهی خاک مرطوب در همۀ تیمارهای آفتابدهی بیشتر از خاک خشک بود و با افزایش مدت آفتابدهی این کاهش بیشتر می‌شد. در مجموع آفتابدهی با خاک مرطوب به مدت 6 هفته بهترین تیمار برای کنترل علف‌های هرز سلمه تره، خرفه، تاج خروس ریشه قرمز و خردل وحشی بود و بعد از شاهد، 2 هفته آفتابدهی در خاک خشک بدترین تیمار کنترل علف هرز بود.

واژه های کلیدی: آفتابدهی، رطوبت خاک، بانک بذر، سولاریزاسیون