مطالعه اثر تراکم گیاهی و زمان محلول پاشی اوره بر عملکرد، اجزای عملکرد و شاخص برداشت سیاه‌دانه (Nigella sativa L.)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

چکیده
به منظور مطالعه اثر تراکم و زمان محلول پاشی نیتروژن بر عملکرد و اجزای عملکرد سیاه‌دانه، آزمایشی مزرعه‌ای در سال 1387 در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد بیرجند انجام شد. برای این منظور 3 زمان محلول پاشی نیتروژن (1- عدم محلول پاشی،2- محلول پاشی در زمان10-8 برگی،3- محلول پاشی در 10% گلدهی و4- محلول پاشی در 100% گلدهی) به مقدار 2% از محل کود اوره و 3 سطح تراکم (100، 200 و300 بوته در مترمربع) در 3 تکرار به صورت کرتهای خرد شده با طرح پایه بلوک‌های کامل تصادفی اجرا شد. صفات مورد مطالعه شامل تعداد دانه در کپسول، تعداد کپسول در بوته، عملکرد بیولوژیکی، وزن هزار دانه، عملکرد دانه و شاخص برداشت بودند. اثر زمان محلول پاشی اوره روی تعداد دانه در کپسول در سطح 1% و شاخص برداشت در سطح 5% معنی دار شد، اما روی تعداد کپسول در بوته، عملکرد بیولوژیکی، وزن هزار دانه و عملکرد دانه تأثیری نداشت. تراکم تأثیر معنی داری درسطح 1% روی تعداد کپسول در هر بوته، عملکرد دانه، شاخص برداشت و در سطح 5% روی عملکرد بیولوژیکی داشت. تراکم 200 بوته در مترمربع و محلول پاشی در زمان 10-8 برگی با 33/593 کیلوگرم در هکتار و تراکم 100 بوته درمترمربع و محلول پاشی در زمان 10-8 برگی با 33/243 کیلوگرم در هکتار به ترتیب بیشترین و کمترین عملکرد دانه را دارا بودند. به نظر می‌رسد تراکم 300 بوته در مترمربع و محلول پاشی در زمان 100% گلدهی بهترین عملکرد را در منطقه بیرجند تولید کند.

واژه‌های کلیدی: سیاه‌دانه، محلول پاشی، شاخص برداشت، تراکم