اثرات تنش خشکی بر جوانه‌زنی و رشد گیاهچه 9 رقم شبدر زیرزمینی(Trifolium subterraneum L.)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

چکیده
در این تحقیق واکنش ارقام رقم شبدر زیرزمینی به تنش خشکی با استفاده از محلول پلی اتیلن گلیگول 8000 در طول مراحل جوانه‌زنی ورشد گیاهچه در سطوح خشکی صفر، 2- ، 4- ، 6- و8- بار در دمای 20 درجه سانتی‏گراد مورد مطالعه قرار گرفت. با افزایش تنش خشکی درصد وسرعت جوانه‌زنی کاهش یافت و در پتانسیل خشکی 8- بار جوانه‌زنی در کلیه ارقام به صفر رسید اما حساسیت سرعت جوانه‌زنی به تغییرات تنش خشکی بیشتر از درصد جوانه‌زنی بود. ارقام دانمارک و یورک در کلیه سطوح خشکی دارای بیشترین سرعت جوانه‌زنی بودند و رقم لاریزینا کمترین سرعت جوانه‌زنی را داشت. طول ریشه‌چه و طول ساقه‌چه نیز با افزایش تنش خشکی بطور معنی‌داری کاهش یافت و درصد کاهش طول ساقه‌چه بیشتر از طول ریشه‌چه بود. به عبارت دیگر حساسیت طول ساقه‌چه نسبت به طول ریشه‌چه به تنش خشکی بیشتر می‌باشد. با افزایش تنش خشکی در کلیه ارقام وزن خشک گیاهچه بطور معنی‌داری کاهش یافت که درصد کاهش در بین ارقام متفاوت بود. در بیشتر ارقام در سطح خشکی 4- بار، وزن خشک گیاهچه ارقام بیش از 50 درصد نسبت به شاهد کاهش یافت. نتایج این تحقیق حاکی از این است که تنش خشکی بر کلیه مولفه‌های جوانه‌زنی و رشد گیاهچه شبدر زیرزمینی تأثیر گذاشته و شبدر زیرزمینی یک گیاه حساس به خشکی می‌باشد. البته واکنش ارقام مورد مطالعه به خشکی متفاوت بود. ارقام گاس و یورک تا خشکی 2- بار را بدون کاهش وزن خشک گیاهچه تحمل کردند، در حالی که وزن خشک گیاهچه ارقام استنوارت و بانچ از خشکی شاهد (آب مقطر) شروع به کاهش کرد.

واژه‌های کلیدی: شبدر زیرزمینی، تنش خشکی، جوانه‌زنی، رشد گیاهچه