بررسی تحمل به خشکی ژنوتیپ های متحمل به سرمای عدس(Lens culinaris Medik.) در مرحله جوانه زنی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

چکیده
کاهش دما و نوسانات نزولات جوی در کاشت پاییزه عدس سبب کاهش جوانه زنی و سبز شدن ژنوتیپ های متحمل به سرمای این گیاه می شود. این مطالعه با هدف بررسی اثر تنش خشکی در مرحله جوانه زنی ژنوتیپ های عدس به صورت آزمایش فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی با استفاده از 18 ژنوتیپ عدس و 5 سطح خشکی (5 سطح پتانسیل آب شامل صفر، 4/0-، 8/0-، 2/1- و6/1- مگاپاسکال) در3 تکرار و 25 بذر در هر تکرار تحت شرایط دمای13 درجه سانتی گراد انجام شد. سطوح خشکی با استفاده از محلول PEG6000 ایجاد شدند. صفات اندازه گیری شده شامل درصد جوانه زنی، سرعت جوانه زنی، طول ریشه چه، طول ساقه چه و درصد نشاء نرمال بود. بین پتانسیل های آب در مورد همه صفات مورد مطالعه تفاوت معنی داری (05/0p