بررسی اثر تراکم پنبه (Gossypium hirsutum) و سلمه تره (Chenopodium album) بر برخی ویژگی های رشدی پنبه در منطقه بیرجند

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

چکیده
به منظور بررسی تاثیر تراکم پنبه (Gossypium hirsutum)، رقم ورامین، و سلمه تره (Chenopodium album) بر برخی ویژگی های رشدی پنبه، مطالعه ای در سال 1385 در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه بیرجند به صورت آزمایش فاکتوریل در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی انجام شد. علف هرز سلمه تره در چهار تراکم (0، 6، 9 و 12 بوته در متر مربع) و پنبه در سه تراکم (6، 9 و 12 بوته در متر مربع) کشت شدند. همچنین 3 کرت در هر بلوک به کشت خالص سلمه تره با تراکم های 6، 9 و12 بوته در متر مربع اختصاص یافت. نتایج تحقیق حاکی از کاهش سرعت رشد محصول پنبه تحت تاثیر تراکم های مختلف سلمه تره بود، همچنین سرعت رشد نسبی و سرعت جذب خالص پنبه تحت تأثیر تراکم های مختلف سلمه‌تره روند کاهشی نشان دادند. تجمع ماده خشک پنبه نیز تحت تاثیر تراکم های مختلف سلمه تره، کاهش یافت. در کشت مخلوط پنبه با تراکم های 6 ، 9 و 12 بوته سلمه تره نسبت به تیمار فاقد علف هرز به ترتیب 35 ، 42 و 48 درصد کاهش در تجمع وزن خشک مشاهده شد. در این آزمایش افزایش تراکم پنبه توانست مقداری از اثرات منفی مربوط به کاهش صفات مورد مطالعه تحت تاثیر اثر حضور علف هرز سلمه تره را تقلیل دهد. نتایج این آزمایش نشان داد که احتمالا می توان از افزایش تراکم گیاه زراعی به عنوان یک ابزار مدیریتی در جهت مبارزه با علف های هرز پنبه و جلوگیری از کاهش عملکرد ناشی از آن استفاده نمود.

واژه های کلیدی: پنبه، تراکم، رقابت، آنالیز رشد، تجمع ماده خشک