اثر کودهای دامی و شیمیایی بر عملکرد علوفه و دانه ارزن (Panicum miliaceum) و لوبیا (Phaseolus vulgaris) در کشت مخلوط

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

چکیده
این آزمایش در سال 1386 در مزرعه تحقیقاتی ایستگاه تحقیقات شهرستان شیروان انجام شد. آزمایش به صورت کرت های خرد شده در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار انجام گرفت. تیمارهای کرت اصلی شامل عدم کود دهی (A1)، 100 درصد کود شیمیایی (A2)، 100 درصد کود دامی (A3)، و 50 درصد کود دامی +50 درصد کود شیمیایی (A4) و تیمارهای کرت فرعی شامل نسبت های کاشت: کشت خالص ارزن (B1)، 75 درصد ارزن + 25 درصد لوبیا (B2)، 50 درصد ارزن + 50 درصد لوبیا (B3)، 25 درصد ارزن + 75 درصد لوبیا (B4) و کشت خالص لوبیا (B5) بودند. عملکرد علوفه خشک، عملکرد دانه، وزن هزار دانه، شاخص برداشت، نسبت برابری زمین (LER)، جذب نور فعال فتوسنتزی (PAR) در دو مرحله ( 62 و 72 روز بعد از کاشت ) و درصد رطوبت وزنی و دمای خاک در دو مرحله (92 و 72 روز بعد از کاشت ) برای هر دو گونه محاسبه شد. نتایج نشان داد که مقادیر مختلف کودهای دامی و شیمیایی اثر معنی داری بر عملکرد علوفه خشک و دانه دو گیاه ارزن و لوبیا دارند (05/0P