دوره و شماره: دوره 8، شماره 2 - شماره پیاپی 16، خرداد و تیر 1389 
مقایسه فلور و تعیین وضعیت پراکنش علف‌های‌هرز در سطح باغ‌های میوه شهرستان خرم‌آباد

صفحه 252-268

10.22067/gsc.v8i2.7523

سید کریم موسوی؛ نصراله سوری؛ احسان اله زیدعلی؛ نادر آزادبخت؛ محسن غیاثوند


اثر تنش خشکی بر انتقال مجدد ماده خشک در پنج رقم گندم نان

صفحه 308-314

10.22067/gsc.v8i2.7528

سید مهدی میرطاهری؛ سید عطااله سیادت؛ محمدصادق نجفی؛ قدرت‌اله فتحی؛ خلیل عالمی سعید


ارزیابی واکنش عملکرد و اجزای عملکرد ژنوتیپ های لوبیای سفید تحت شرایط تنش آبی

صفحه 347-358

10.22067/jcesc.2010.41785

محسن ابراهیمی؛ محمدرضا بی همتا؛ عبدالهادی حسین زاده؛ فرنگیس خیالپرست؛ محمد گلباشی


اثر کم آبیاری بر خصوصیات کمی و کیفی دانه تولیدی در ارقام گلرنگ بهاره

صفحه 375-383

10.22067/gsc.v8i2.8098

بی بی الهه موسوی فر؛ محمدعلی بهدانی؛ مجید جامی الاحمدی؛ محمد سعید حسینی بجد