دوره و شماره: دوره 8، شماره 2 - شماره پیاپی 16، خرداد و تیر 1389 
3. اثر اندازه بذر بر شاخص‌های قدرت بذر در ارقام مختلف گندم

صفحه 194-202

10.22067/gsc.v8i2.7517

توکلی کاخکی توکلی کاخکی؛ بهشتی بهشتی؛ کاظمی کاظمی


6. اثر تاریخ برداشت بر شاخص های کمی و کیفی میوه زرشک بی دانه

صفحه 225-243

10.22067/gsc.v8i2.7520

فلاحی فلاحی؛ رضوانی مقدم رضوانی مقدم؛ نصیری محلاتی نصیری محلاتی


8. مقایسه فلور و تعیین وضعیت پراکنش علف‌های‌هرز در سطح باغ‌های میوه شهرستان خرم‌آباد

صفحه 252-268

10.22067/gsc.v8i2.7523

سید کریم موسوی؛ سوری سوری؛ زیدعلی زیدعلی؛ آزادبخت آزادبخت؛ غیاثوند غیاثوند


13. اثر تنش خشکی بر انتقال مجدد ماده خشک در پنج رقم گندم نان

صفحه 308-314

10.22067/gsc.v8i2.7528

میرطاهری میرطاهری؛ سیادت سیادت؛ نجفی نجفی؛ فتحی فتحی؛ عالمی سعید عالمی سعید


19. اثر کم آبیاری بر خصوصیات کمی و کیفی دانه تولیدی در ارقام گلرنگ بهاره

صفحه 375-383

10.22067/gsc.v8i2.8098

موسوی فر موسوی فر؛ بهدانی بهدانی؛ جامی الاحمدی جامی الاحمدی؛ حسینی بجد حسینی بجد