اثر تاریخ برداشت بر شاخص های کمی و کیفی میوه زرشک بی دانه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه فردوسی مشهد

2 گروه اگروتکنولوژی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

چکیده
محصول زرشک بی دانه از جمله گیاهان بومی ارزشمندی است که فقط در ایران به عنوان یک محصول باغی پرورش داده می شود. بنابراین مطالعه مسایل مرتبط با، به زراعی این محصول از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در این راستا در سال زراعی 1387-1386 آزمایشی در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در منطقه سورند از توابع زیرکوه قاینات در استان خراسان جنوبی به اجرا درآمد. تیمارهای آزمایشی شامل 4 تاریخ برداشت (19 شهریور، 10 مهر، 1 آبان و 22 آبان) بود. نتایج حاصله نشان داد که تیمارهای مورد بررسی اثر معنی داری بر شاخص های کمی (عملکرد محصول تر همراه شاخه، عملکرد محصول تر بدون شاخه، وزن تر شاخه، عملکرد محصول خشک، وزن تر صد حبه و وزن خشک صد حبه) و کیفی گیاه (pH، درصد مواد جامد محلول، اسیدیته و مقدار آنتوسیانین) داشت. بیشترین عملکرد میوه تر و خشک در آخرین تاریخ برداشت حاصل شد. همچنین با تاخیر در برداشت درصد مواد جامد محلول، مقدار آنتوسیانین ها و pH میوه روندی افزایشی و اسیدیته روندی کاهشی داشت. نتایج همبستگی نشان داد که بین pH و درصد مواد جامد موجود در عصاره میوه همبستگی مثبت و بین pH و اسیدیته همبستگی منفی وجود داشت. همچنین مقدار آنتوسیانین موجود در عصاره میوه، با درصد مواد جامد محلول و pH همبستگی مثبت و با اسیدیته همبستگی منفی نشان داد. براساس نتایج حاصله به نظر میرسد بهترین تاریخ برداشت در منطقه از نظر شاخص های کمی و کیفی میوه زرشک، تیمار 22 آبان ماه بود.

واژه های کلیدی: زرشک بی دانه، تاریخ برداشت، pH، درصد مواد جامد محلول، اسیدیته، آنتوسیانین

CAPTCHA Image