اثر تنش خشکی بر انتقال مجدد ماده خشک در پنج رقم گندم نان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

چکیده
در یک آزمایش مزرعه‌ای انتقال مجدد مادة خشک در پنج رقم گندم در دو سطح تنش خشکی ملایم، شدید و آبیاری کامل بعد از گرده افشانی در مزرعه دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین (ملاثانی) مورد بررسی قرار گرفت. آزمایش به صورت کرت‌های خرد شده در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با چهار تکرار اجرا شد. در شرایط تنش ملایم و شدید رقم فلات بالا‌ترین عملکرد دانه را در مقایسه با سایر ارقام نشان داد. در حالی که در شرایط آبیاری کامل بالاترین عملکرد مربوط به رقم چمران بود. تیمار تنش، تأثیر معنی‌داری بر روی میزان انتفال مجدد مواد فتوسنتزی از اندام هوایی به طرف دانه دارا بوده است، بطوری که تیمارها در سطح 1% با هم تفاوت معنی دار نشان دادند. ارقام نیز از لحاظ میزان انتقال مجدد نسبت به هم اختلاف معنی‌داری در سطح 1% نشان دادند به طوری که ارقام وریناک و فلات بیشترین انتقال مجدد مواد فتوسنتزی را داشته است. رقم شعله با توجه به خصوصیات آن از کمترین مقدار انتقال مجدد برخوردار بود. با توجه به این نتایج و این‌که انتقال مجدد مواد فتوسنتزی، یکی از عمده‌ترین طرق جبران کاهش حاصل از تنش خشکی در فتوسنتز جاری گیاه است، یکی از نقاط قوت ارقام پاکوتاه جدید در مقایسه با ارقام قدیمی در میزان بالای این صفت می‌باشد.

واژه‌های کلیدی: انتقال مجدد، تنش خشکی، گندم