عکس العمل ارقام گلرنگ بهاره به فواصل مختلف آبیاری در شرایط بیرجند

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

چکیده
به منظور بررسی اثر فواصل آبیاری بر عملکرد و اجزای عملکرد سه رقم گلرنگ بهاره در شرایط آب و هوایی بیرجند، آزمایشی در سال 1386، به صورت کرت‌های خرد شده در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی و با چهار تکرار اجرا گردید. سه تیمار فواصل آبیاری 7، 14و 21 روز در کرت‌های اصلی و سه رقم گلرنگ بهاره شامل کوسه، P1 و IL111 در کرت‌های فرعی قرار گرفتند. بر اساس نتایج آزمایش، بیشترین عملکرد دانه از رقم کوسه به میزان 2/2653 کیلوگرم در هکتار در دور آبیاری 7 روز بدست آمد. درهمین تیمار آبیاری، عملکرد دانه رقم P1 با 16 درصد کاهش و عملکرد دانه رقم IL111 با 30 درصد کاهش تفاوت معنی داری با رقم کوسه داشتند. در هر سه رقم کمترین عملکرد دانه از تیمار آبیاری 21 روز بدست آمد. میانگین عملکرد دانه در تیمار اخیر حدود 4/1069 کیلوگرم در هکتار بود که نسبت به فاصلة آبیاری 7 روز، حدود 53 درصد کاهش داشت. اثرات افزایش فاصله آبیاری در این شرایط روی رقمIL111 به مراتب بیشتر از دو رقم دیگر بود. بر اساس نتایج آزمایش رقم کوسه در شرایط آب و هوایی بیرجند در دور آبیاری 7 روز بالاترین عملکرد را دارا بود.

واژه های کلیدی: فواصل آبیاری، گلرنگ، عملکرد