بررسی اثر مقادیر و شیوه‌های توزیع کود نیتروژن بر خصوصیات کمی و کیفی سورگوم علوفه‌ای اسپیدفید

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

چکیده
به منظور بررسی اثر مقادیر و شیوه‌های توزیع کود نیتروژن بر خصوصیات کمی و کیفی سورگوم علوفه ای اسپیدفید آزمایشی به صورت طرح کرت‌های خرد شده در قالب بلوک‌های کامل تصادفی با سه شیوه توزیع کود نیتروژن شامل توزیع در یک نوبت (تمام کود پس ازکاشت)، توزیع در دو نوبت (نیمی پس از کاشت و نیمی پس از برداشت اول)، توزیع در سه نوبت (یک سوم پس از کاشت، یک سوم پس از برداشت اول و یک سوم پس از 6 تا 8 برگه شدن در رشد مجدد گیاه) به عنوان کرت اصلی و سه سطح کود نیتروژنه بر مبنای نیتروژن خالص (5/80، 161 و 5/241 کیلوگرم در هکتار) به عنوان کرت‌های فرعی در سه تکرار اجرا گردید. نتایج حاصله نشان داد که اثر مقادیر و شیوه توزیع کود نیتروژن در چین دوم و مجموع دو چین بر عملکرد علوفه خشک و عملکرد پروتئین معنی دار بود، به طوری که تقسیط کود نیتروژن در دو و سه نوبت به ترتیب نسبت به یک نوبت و کود نیتروژن به میزان 5/80 و 161 کیلوگرم نیتروژن خالص در هکتار به ترتیب نسبت به 5/241 کیلوگرم نیتروژن خالص در هکتار شرایط بهتری را برای رشد و نمو فراهم کرد. اثر مقادیر و شیوه توزیع کود نیتروژن بر ارتفاع و تعداد پنجه در چین اول و دوم معنی دار نبود. اثر مقادیر و شیوه توزیع کود نیتروژن در چین اول بر درصد فیبر و درصد خاکستر و در چین دوم بر درصد پروتئین معنی دار بود. بیشترین درصد پروتئین ، درصد خاکستر و کمترین درصد فیبر از تیمار 5/80 کیلوگرم نیتروژن در هکتار حاصل شد. همچنین بیشترین درصد پروتئین، درصد خاکستر و کمترین درصد فیبر به تقسیط کود نیتروژن در سه نوبت اختصاص یافت. اثر متقابل مقادیر و شیوه توزیع کود نیتروژن بر درصد پروتئین در چین اول و درصد خاکستر در چین دوم معنی دار بود ولی سایر صفات مورد مطالعه را تحت تأثیر قرار نداد. بر اساس نتایج حاصل از این آزمایش حداکثر عملکرد کمی و کیفی علوفه از مصرف 5/80 کیلوگرم نیتروژن خالص در هکتار با توزیع در دو یا سه نوبت بدست آمد.

واژه‌های کلیدی : سورگوم علوفه ای، مقادیر کود نیتروژن، شیوه توزیع کود نیتروژن، عملکرد کمی و کیفی