دوره و شماره: دوره 8، شماره 3 - شماره پیاپی 17، مرداد و شهریور 1389 
ارتباط خصوصیات مورفولوژیک ریشه با کارآیی مصرف نیتروژن در شش رقم سیب‌زمینی

صفحه 444-454

10.22067/gsc.v8i3.7760

متین جامی معینی؛ سید علی محمد مدرس ثانوی؛ پیمان کشاورز؛ علی سروش‌زاده؛ علی گنجعلی


تأثیر انجام عملیات زراعی در شب بر تراکم و وزن خشک علف های هرز

صفحه 550-558

10.22067/gsc.v8i3.7774

محمدحسن راشد محصل؛ مصطفی سراجچی؛ مهدی افشاری؛ حمیدرضا احیایی