دوره و شماره: دوره 8، شماره 3 - شماره پیاپی 17، مرداد و شهریور 1389 

مقاله پژوهشی

1. بررسی اثر مقادیر و شیوه‌های توزیع کود نیتروژن بر خصوصیات کمی و کیفی سورگوم علوفه‌ای اسپیدفید

صفحه 384-392

10.22067/gsc.v8i3.7712

جوادی جوادی؛ صابری صابری؛ آذری نصرآبادی آذری نصرآبادی؛ خسروی خسروی


4. ارزیابی کشت پاییزه ژنوتیپ‌های نخود (Cicer arietinum L.) متحمل به سرمادر شرایط آبیاری تکمیلی در مشهد

صفحه 415-423

10.22067/gsc.v8i3.7755

احمد نظامی؛ صداقت‌خواهی صداقت‌خواهی؛ پرسا پرسا؛ پارسا پارسا؛ باقری باقری


5. اثرات مدیریت تلفیقی آفتابدهی، مالچ کاه و وجین دستی بر بانک بذر علف های هرز

صفحه 424-430

10.22067/gsc.v8i3.7756

عسگرپور عسگرپور؛ قربانی قربانی؛ کوچکی کوچکی؛ محمد آبادی محمد آبادی


7. آنزیم های آنتی‌اکسیدانت، پایداری غشاء و درصد اسانس بادرنجبویه (Melissa officinalis L.)، تحت تنش خشکی

صفحه 438-443

10.22067/gsc.v8i3.7758

اردکانی اردکانی؛ عباس زاده عباس زاده؛ شریفی‌عاشورآبادی شریفی‌عاشورآبادی


8. ارتباط خصوصیات مورفولوژیک ریشه با کارآیی مصرف نیتروژن در شش رقم سیب‌زمینی

صفحه 444-454

10.22067/gsc.v8i3.7760

جامی معینی جامی معینی؛ مدرس ثانوی مدرس ثانوی؛ کشاورز کشاورز؛ سروش‌زاده سروش‌زاده؛ گنجعلی گنجعلی


19. تأثیر انجام عملیات زراعی در شب بر تراکم و وزن خشک علف های هرز

صفحه 550-558

10.22067/gsc.v8i3.7774

راشد محصل راشد محصل؛ سراجچی سراجچی؛ افشاری افشاری؛ احیایی احیایی