بررسی تأثیر پیش تیمار بذر توسط سالیسیلیک اسید در شرایط تنش شوری بر جوانه زنی و خصوصیات رشد گیاهچه رازیانه (Foeniculum vulgare Mill)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه اگروتکنولوژی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

چکیده
سالیسیلیک اسید یا اورتو هیدرکسی بنزوئیک اسید (SA) نقش اساسی در تنظیم فرآیندهای فیزیولوژیکی مختلف مثل رشد، نمو گیاه، جذب یون، فتوسنتز و جوانه زنی ایفا می کند. به منظور بررسی تأثیر پیش تیمار بذر گیاه رازیانه توسط سالیسیلیک اسید در شرایط تنش شوری، بر جوانه زنی و خصوصیات رشد گیاهچه آن آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با 3 تکرار انجام گرفت. تیمارهای آزمایش شامل سالیسیلیک اسید در 7 سطح (0، 1/0، 5/0، 1، 5/1، 2 و 4 میلی مولار) و شوری در 5 سطح (0، 3/0، 5/0، 1 و 5/1 درصد ) بود. اثرات ساده و متقابل کلیه فاکتورها بر روی صفات درصد و سرعت جوانه زنی، طول ریشه‏چه و ساقه‏چه، وزن خشک ریشه‏چه، ساقه‏چه و گیاهچه و نسبت وزن خشک ریشه‏چه به ساقه‏چه معنی دار بود. از بین سطوح سالیسیلیک اسید، پیش تیمار با غلظت 1 میلی مولار بیشترین درصد و سرعت جوانه زنی، طول ریشه‏چه و ساقه‏چه، وزن خشک ریشه‏چه، ساقه‏چه و گیاهچه را دارا بود و غلظت 5/1 میلی مولار بالاترین نسبت وزن خشک ریشه‏چه به ساقه‏چه را داشت. غلظت بالای سالیسیلیک اسید (4 میلی مولار) تأثیر معنی داری در صفات مورد بررسی نسبت به شاهد نشان نداد. در زمان عدم تنش شوری پیش تیمار با سالیسیلیک اسید منجربه افزایش معنی داری در صفات مورد بررسی در مقایسه با عدم پیش تیمار نشد، ولی با اعمال تنش شوری، پیش تیمار باعث افزایش معنی دار تمامی صفات مورد بررسی شد. درمجموع نتایجحاصل نشان داد که پیش تیمار بذر توسط سالیسیلیک اسید در مناطق مستعد تنش شوری می تواند باعث مقاومت بذر گیاه رازیانه در مرحله جوانه زنی شود.

واژه های کلیدی: اورتو هیدرکسی بنزوئیک اسید، جوانه زنی، پیش تیمار،تنش شوری، رازیانه

CAPTCHA Image