تأثیر انجام عملیات زراعی در شب بر تراکم و وزن خشک علف های هرز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه اگروتکنولوژی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

2 دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

چکیده
به منظور بررسی واکنش بذور مختلف علف‌های‌هرز به نور دو آزمایش در سال 1388 در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه فردوسی مشهد در دو منطقه-ی مجزا به اجرا درآمد. در آزمایش اول زمین مورد نظر در دو زمان روز و شب شخم زده شد. نمونه برداری از علف‌های‌هرز حدود 70 روز پس از شخم با استفاده ازکوادراتی به ابعاد 1×1 متر صورت گرفت. در آزمایش دوم زمین مورد مطالعه زیر کشت سیب زمینی قرار گرفت و در تیمار شب کلیه عملیات شخم، کاشت سیب زمینی و خاک دهی پای بوته، شب هنگام انجام گردید. دو بار نمونه برداری از علف های هرز موجود در مزرعه سیب زمینی در تاریخ 13/4/88 و 9/7/88 با استفاده از کوادرتی به ابعاد 1×1 انجام گرفت و علف های هرز به تفکیک گونه شناسایی و شمارش شدند. نتایج نشان داد که علف های هرز تاج خروس ریشه قرمز (Amaranthus retroflexus)، شیرتیغی (Sonchus oleraceus)، پنجه کلاغی (Digitaria sanguinalis)، تاتوره (Datura stramonium) و کنف وحشی (Hibiscus trionum) در آزمایش اول در تیمار شخم در شب مشاهده نشدند. اما در مقابل تیمار شخم درشب بر تعداد علف هرز سلمه (Chenopodium album) و تاج ریزی سیاه (Solanum nigrum) تاثیر معنی داری نداشت هر چند که از لحاظ وزن خشک، تنها علف هرز سلمه در هر دو تیمار یکسان بود که احتمالاً بیانگر عدم حساسیت این علف هرز نسبت به زمان انجام شخم می‌باشد. در آزمایش دوم نیز نتایج بسیار مشابهی بدست آمد. عملکرد سیب زمینی در تیمار شخم در شب بالاتر از شخم در روز بود اما این اختلاف عملکرد از لحاظ آماری معنی دار نبود. با توجه به این تحقیق می‌توان اظهار داشت که انجام عملیات زراعی همچون شخم و کاشت و خاک دهی پای بوته در شب می‌تواند بشدت بر تراکم علف های هرز و همچنین وزن خشک کل علف های هرز در سطح مزرعه تأثیر بسزایی داشته باشد.

واژه‌های کلیدی: جوانه زنی، زمان انجام شخم، سیب زمینی، مدیریت پایدار علفهای هرز، نور

CAPTCHA Image