تأثیر تاریخ کاشت بر عملکرد و اجزای عملکرد سه رقم سورگوم دانه ای

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

چکیده
به منظور بررسی تأثیر تاریخ کاشت بر عملکرد و اجزای عملکرد ارقام سورگوم دانه ی آزمایشی در سال 1386 در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس انجام شد. در این تحقیق تأثیر دو عامل تاریخ کاشت و رقم سورگوم دانه ای در قالب کرت های یکبار خرد شده با طرح پایه بلوک های کامل تصادفی در چهار تکرار مورد بررسی قرار گرفت. عامل تاریخ کاشت در سه سطح (هجدهم خرداد، هفتم تیر و بیست و هفتم تیر) به عنوان عامل اصلی و ارقام سورگوم دانه ای (پیام، سپیده و کیمیا) به عنوان عامل فرعی در نظر گرفته شدند. صفات مورد بررسی شامل عملکرد بیوماس و اجزا تشکیل دهنده آن، وزن پانیکول، عملکرد دانه، درصد و عملکرد پروتئین، شاخص برداشت و اجزای عملکرد دانه بود. نتایج نشان داد که بیوماس کل و بیوماس شاخ و برگ تحت تأثیر هیچ کدام از عوامل مورد بررسی قرار نگرفت. درحالی که تفاوت ارقام از لحاظ وزن خشک پانیکول و شاخص برداشت در سطح 1 درصد و از نظر عملکرد دانه در سطح 5 درصد معنی دار شد. وزن هزار دانه نیز تحت تأثیر تاریخ کاشت و رقم (05/0p≤) همچنین تحت تأثیر برهمکنش تاریخ کاشت × رقم (01/0p≤) قرار گرفت. با وجود معنی دار نبودن اثر تاریخ کاشت در مورد عملکرد دانه بالاترین عملکرد دانه (2/6777 کیلوگرم در هکتار) به رقم سپیده در تاریخ کاشت هفت تیر اختصاص یافت. در نتیجه پیشنهاد می شود برای تولید سورگوم دانه ای در این منطقه و مناطق با شرایط آب و هوایی مشابه، ‌از رقم سپیده و تاریخ کاشت اواخر خرداد تا اوایل تیر ماه استفاده شود.

واژه های کلیدی: سورگوم دانه ای، تاریخ کاشت، رقم، بیوماس شاخ و برگ، عملکرد دانه و اجزای عملکرد