اثر تنش یخ ‌زدگی بر نشت الکترولیت ها در گیاه رازیانه (Foeniculum vulgare)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

چکیده
به منظور بررسی اثر تنش یخ زدگی بر نشت الکترولیت ها در دو توده بومی رازیانه، آزمایشی در سال زراعی 1383 به صورت فاکتوریل بر پایه طرح کاملا تصادفی با سه تکرار، در دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد به اجرا درآمد. تیمارهای مورد بررسی شامل دو توده بومی (خراسان و کرمان)، دو تاریخ کشت ( 16/7/1383 و 7/8/1383) و 6 تیمار دمایی (0، 3-، 6-، 9-، 12- و 15- ) بودند. گیاهچه های رشد یافته در مزرعه در مرحله 6-4 برگی از زمین خارج شده و پس از انتقال به آزمایشگاه با استفاده از فریزر ترموگرادیان در معرض تیمارهای یخ‌زدگی قرار گرفتند و سپس از طریق میزان نشت الکترولیت‌ها در اندام‌های مختلف گیاهچه (ریشه، طوقه و برگ)، پایداری غشاء سلولی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان دادند که با کاهش دمای یخ زدگی، درصد نشت الکترولیت در اندام‌های مختلف، به طور معنی دار تحت تاثیر قرار گرفت. دربین دو توده مورد بررسی دمای 50درصد کشندگی ( LT50) بر اساس درصد نشت الکترولیت‌ها در توده کرمان کمتر بود. LT50در تاریخ کاشت دوم در هر دو توده بومی در مقایسه با تاریخ کاشت اول، کمتر بود. همچنین LT50 در طوقه در مقایسه با اندام‌های دیگر پایین‌تر بود. با توجه به اهمیت خسارت سرما در گیاه رازیانه انجام مطالعات بیشتر در این زمینه ضروری به نظر می رسد.

واژه های کلیدی: تاریخ کاشت، توده بومی، پایداری غشاء،50درصد کشندگی5( LT50)