پاسخ گلرنگ (Carthamus tinctorius L.) به تاریخ‌ کاشت در شرایط اقلیمی خرم‌آباد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

چکیده
تأثیر تاریخ کاشت بر تولید گلرنگ در شرایط دیم طی سال‌های زراعی 84-1383 و 85-1384 در شرایط اقلیمی شهرستان خرم‌آباد مورد ارزیابی قرار گرفت. آزمایش به صورت کرت‌های خرد شده در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار اجرا شد. عامل رقم شامل رقم محلی اصفهان و رقم زرقان به کرت‌های اصلی و عامل تاریخ کاشت در هشت سطح (15 آبان، 5 آذر، 25 آذر، 15 دی، 5 بهمن، 25 بهمن، 15 اسفند و 5 فروردین) به کرت‌های فرعی اختصاص داده شد. بر اساس نتایج حاصل از تجزیه واریانس مرکب داده‌ها رقم محلی اصفهان با میانگین عملکرد دانه 1834 کیلوگرم در هکتار، شاخص برداشت 7/27 درصد، وزن هزار دانه 3/40 گرم، تعداد طبق در بوته 9/16، تعداد دانه در طبق 4/30، درصد روغن 9/28 و عملکرد روغن 3/532 کیلوگرم در هکتار دارای برتری معنی‌داری نسبت به رقم زرقان بود. عامل تاریخ کاشت بر تمامی صفات مورد مطالعه به استثنای درصد روغن تأثیر معنی‌داری داشت. بیشترین عملکرد دانه، عملکرد بیولوژیک، شاخص برداشت، تعداد طبق در بوته، تعداد دانه در طبق ، وزن هزار دانه و عملکرد روغن به کشت پاییزه در تاریخ 15 آبان بود و کمترین این صفات به کشت بهاره در تاریخ 5 فروردین مربوط بود. با توجه به نتایج آزمایش کشت پاییزه گلرنگ در منطقه خرم‌آباد از لحاظ عملکرد و سایر صفات زراعی نسبت به کشت بهاره برتری داشت و مناسب‌ترین تاریخ کاشت برای کشت پاییزه 15 آبان و در صورت کشت بهاره 15 اسفند ماه تشخیص داده شد.

واژه های کلیدی: گلرنگ، تاریخ کاشت، عملکرد، دیم، رقم