اثرات زمان استفاده از کود دامی و کاربرد انواع کودهای زیستی بر ویژگی‌های کمی و کیفی کدو پوست‌کاغذی (Cucurbita pepo L.)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

چکیده
در سال‌های اخیر، مطالعه و ارزیابی واکنش گیاهان دارویی به کاربرد کودهای آلی و بیولوژیک، جایگاه ویژه‌ای را در تحقیقات، به‌خود اختصاص داده است. به‌منظور بررسی واکنش گیاه دارویی کدو پوست‌کاغذی به زمان استفاده از کود دامی و انواع کود بیولوژیک، در سال زراعی 88-1387 آزمایشی بصورت کرت‌های خرد شده در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد، اجرا شد. فاکتور اصلی، زمان کاربرد کود دامی در دو سطح پاییز و بهار و فاکتور فرعی، انواع کود زیستی در چهار سطح نیتراژین (دارای باکتری‌های Pseudomonas sp. ، Azotobacter sp. و Azospirillum sp.)، باکتری‌های حل‌کننده فسفات یا پی‌اس‌بی PSB (دارای باکتری‌‌های Bacillus sp. و Pseudomonas sp.)، مخلوط نیتراژین و پی‌اس‌بی، و شاهد بودند. نتایج نشان داد که عملکرد میوه و عملکرد دانه کدو تحت تأثیر زمان استفاده از کود دامی قرار گرفت و از این نظر کاربرد بهاره کود دامی بر کاربرد پاییزه آن برتری داشت. همچنین، کود زیستی نیتراژین سبب افزایش معنی‌دار عملکرد میوه و دانه شد. برتری کاربرد بهاره کود دامی و استفاده از نیتراژین در تعداد دانه در متر مربع و تعداد میوه در هکتار نیز مشاهده شد. بررسی رابطه بین عملکرد تر میوه و عملکرد خشک دانه (92/0R2 =)، حاکی از وجود رابطه خطی بین این دو صفت در دامنه 10 تا 20 تن در هکتار عملکرد تر میوه بود. اگر چه درصد روغن و درصد پروتئین دانه تحت تأثیر تیمارهای آزمایش قرار نگرفت، ولی کودهای بیولوژیک سبب افزایش عملکرد روغن و پروتئین شدند. به‌طورکلی نتایج این آزمایش نشان داد که کاربرد همزمان کود دامی و کودهای زیستی می‌تواند سبب افزایش عملکرد و خصوصیات کیفی کدو پوست‌کاغذی شود.

واژه‌های کلیدی: کدو، کود بیولوژیک، عملکرد دانه، درصد روغن