بررسی اثر مصرف اکسید آهن (نانو و معمولی) همراه با کمپوست گرانوله گوگردی بر غلظتآهن و رشد گیاه گندم رقم آتیلا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

چکیده
به منظور بررسی اثر مصرف اکسید آهن نانو و معمولی همراه با کمپوست گرانوله گوگردی بر ارتفاع گیاه، طول سنبله، کل وزن خشک کاه و کلش گیاه، وزن هزار دانه، وزن دانه در گلدان و غلظت آهن در گیاه گندم رقم آتیلا (چمران)، یک آزمایش گلخانه ای شامل پنج سطح پودر اکسید آهن معمولی (06/0-02/0 میلیمتر)( صفر، 05/0، 1/0، 5/0 و1 درصد وزن خاک)، پنج سطح نانو اکسید آهن (250-25 نانومتر)(صفر،05/0،1/0،5/0و1 درصد وزن خاک) و دو سطح کمپوست پسماند شهری گرانوله گوگردی (صفر و 2 درصد وزن خاک) به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی با سه تکرار انجام شد. نتایج نشان داد کاربرد اکسید آهن نانو نسبت به اکسید آهن معمولی در خاک افزایش معنی داری در غلظت آهن گیاه، عملکرد و اجزای عملکرد گیاه داشت. متناسب با افزایش هر دو نوع اکسیدآهن، غلظت آهن، عملکرد و اجزای عملکرد گیاه افزایش یافت که این افزایش معنی دار بود. همچنین غلظت آهن در گیاه، طول سنبله، ارتفاع گیاه، وزن سنبله، کل وزن خشک کاه و کلش، وزن هزار دانه، وزن دانه در گلدان با کاربرد کمپوست پسماند شهری گرانوله گوگردی افزایش یافت، که این افزایش در تیمار نانو اکسید آهن حاوی کمپوست گرانوله گوگردی نسبت به سایر تیمارها به طورمعنی داری بیشتر بود.

واژه های کلیدی: کمپوست پسماند شهری گرانوله گوگردی، اکسید آهن نانو و معمولی، گندم