دوره و شماره: دوره 8، شماره 5 - شماره پیاپی 19، آذر و دی 1389 

مقاله پژوهشی

بررسی تأثیر کودهای دامی و شیمیایی بر خصوصیات کمی و کیفی گیاه دارویی ماریتیغال Silybum marianum))

صفحه 738-746

10.22067/gsc.v8i5.8015

رستم یزدانی بیوکی؛ حمیدرضا خزاعی؛ پرویز رضوانی مقدم؛ علیرضا آستارایی


جذب برخی عناصر غذایی تحت تأثیر میکوریزا، سطوح مختلف روی و تنش خشکی در ذرت

صفحه 784-791

10.22067/gsc.v8i5.8020

نورعلی ساجدی؛ محمدرضا اردکانی؛ عبداله ساجدی؛ عبدالحسین بهرامی


بررسی کنترل اویارسلام ارغوانی (Cyperus rotundus L.) در مزرعه سیب‌زمینی (Solanumtuberosum L. )

صفحه 812-817

10.22067/gsc.v8i5.8023

فرزاد حسین پناهی؛ سید احمد حسینی؛ فرزین پورامیر؛ مهدی نصیری محلاتی