دوره و شماره: دوره 8، شماره 5 - شماره پیاپی 19، آذر و دی 1389 

مقاله پژوهشی

1. بررسی تأثیر کودهای دامی و شیمیایی بر خصوصیات کمی و کیفی گیاه دارویی ماریتیغال Silybum marianum))

صفحه 738-746

10.22067/gsc.v8i5.8015

پرویز رضوانی مقدم؛ خزاعی خزاعی؛ رضوانی مقدم رضوانی مقدم؛ آستارایی آستارایی


2. ارزیابی عملکرد و اجزای عملکرد کنجد و نخود در کشت مخلوط سری‌های جایگزینی

صفحه 747-757

10.22067/gsc.v8i5.8016

پورامیر پورامیر؛ نصیری محلاتی نصیری محلاتی؛ کوچکی کوچکی؛ قربانی قربانی


3. اثر کودهای بیولوژیک بر عملکرد و اجزای عملکرد گیاه دارویی سیاهدانه (Nigella sativa L.)

صفحه 758-766

10.22067/gsc.v8i5.8017

خرم دل خرم دل؛ کوچکی کوچکی؛ نصیری محلاتی نصیری محلاتی؛ قربانی قربانی


4. اثر کمپوست زباله شهری و لجن فاضلاب بر عملکرد و اجزای عملکرد گیاه دارویی سیاهدانه (L. Nigella sativa)

صفحه 767-771

10.22067/gsc.v8i5.8018

علی رضا آستارایی؛ آستارایی آستارایی؛ فتوت فتوت؛ نصیری محلاتی نصیری محلاتی


9. بررسی کنترل اویارسلام ارغوانی (Cyperus rotundus L.) در مزرعه سیب‌زمینی (Solanumtuberosum L. )

صفحه 812-817

10.22067/gsc.v8i5.8023

فرزاد حسین پناهی؛ حسینی حسینی؛ پورامیر پورامیر؛ نصیری محلاتی نصیری محلاتی