اثر زمان نسبی سبز شدن و تراکم علف هرز سلمه تره (Chenopodium album L.) بر عملکرد دانه و بیولوژیک ذرت دانه‌ای (Zea mays L.)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

چکیده
به منظور ارزیابی توان رقابتی ذرت دانه ای در رقابت با علف هرز سلمه تره آزمایشی مزرعه ای در سال 1385 در شرایط آب و هوایی مشهد انجام شد. در این تحقیق تأثیر زمان نسبی سبز شدن سلمه تره بر عملکرد ذرت دانه ای سینگل کراس 704 در سطوح مختلف تراکم این علف هرز مورد مطالعه قرار گرفت. آزمایش به صورت کرت های خرد شده در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار انجام شد. زمان سبز شدن سلمه تره با 3 سطح (سبز شدن سلمه تره به ترتیب 14 روز زودتر، 7 روز زودتر و همزمان با ذرت) به عنوان فاکتور اصلی و تراکم این علف هرز با 6 سطح (به ترتیب صفر، 4، 8، 12، 16 و 20 بوته در مترمربع) به عنوان فاکتور فرعی در نظر گرفته شد. نتایج نشان داد که عملکرد دانه و بیولوژیک ذرت با تأخیر در سبز شدن ذرت نسبت به سلمه تره کاهش می یابد، بطوری که بیشترین کاهش در زمان سبز شدن 14 روز زودهنگام سلمه تره نسبت به ذرت و تراکم بالای این علف هرز (20 بوته در مترمربع) به ترتیب با 100 و 99 درصد کاهش روی داد و بوته های ذرت به طور کامل در سایه انداز بوته های سلمه تره قرار گرفتند. با سبز شدن زودتر علف هرز سلمه تره نسبت به ذرت سرعت کاهش عملکرد به ازای اولین بوتة علف هرز چندان زیاد نبود، ولی هر چند روز که سلمه تره زودتر از ذرت سبز شد، با افزایش تراکم علف هرز عملکرد با سرعت بیشتری کاهش یافت. بر اساس یافته های این تحقیق با افزایش تعداد روزهای سبز شدن علف هرز سلمه تره نسبت به ذرت توان رقابتی ذرت کاهش یافته و افت شدیدی در عملکرد مشاهده شد. با وجودیکه افزایش تراکم علف هرز سلمه تره باعث کاهش عملکرد دانه و بیولوژیک شد، ولی روند کاهش در تراکم های بالای این علف هرز چندان معنی دار نبود.

واژه های کلیدی: بیوماس، رقابت، کاهش عملکرد، مدل تداخل علف هرز